Zandvoort foto, foto's meestal gemaakt in en om Zandvoort aan Zee met hier en daar een uitstapje!

Welkom bij Zandvoortfoto.nl, heeft u interesse in een of meerdere foto's voor prive of zakelijk gebruik? neem dan contact op via het contactformulier of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Bekijk hier mijn timelapse video's https://www.youtube.com/channel/UCDbsVxrRis_ucdlN8ozQgGgHeeft u interesse in een van de foto's? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Staat u ongewild op een foto en wilt u deze laten verwijderen stuur dan een email met foto nummer naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. de foto wordt dan zsm. verwijderd.

Wilt u foto's delen op social media, dat kan / mag alleen van foto's die al gedeeld zijn op social media inclusief de tekst ZANDVOORTfoto.nl onderaan de afbeelding en een link naar ZANDVOORTfoto op het betreffende social media platform.
Meer informatie over delen: contactformulier of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

."; i && i.meta && i.meta.error_message && (o = '
'.concat(t.source, ": ").concat(i.meta.error_message, "
")), r.push(o), n.disableFetcherController(t), e() }) })) } }); var o = function() { if (r.length, r.length === n.fetcherControllers.length) return t.reject(r.join(" ")); var i = []; n.fetcherControllers.forEach(function(e) { if (!e.disabled) { var t = n.removeItems(e.stack, n.items); t = n.removeItems(t, i), i = i.concat(t) } }), "date" === n.order && i.sort(function(e, t) { return t.created_time - e.created_time }), i = i.slice(0, e), n.fetcherControllers.forEach(function(e) { e.disabled || (e.stack = n.removeItems(e.stack, i)), e.stack.length || e.fetcher.hasNext() || n.disableFetcherController(e) }), n.fillItemsUser(i).then(function() { n.items = n.items.concat(i), n.cursor += i.length, n.disabledFetcherControllers.length !== n.fetcherControllers.length || n.items.length || t.reject("No posts found by your specified sources."), t.resolve(i) }, function() { return t.reject() }) }; return Promise.all(i).then(function() { return o() }, function() { return o() }), t.promise } }, { key: "disableFetcherController", value: function(e) { this.disabledFetcherControllers.push(e), e.disabled = !0 } }, { key: "removeItems", value: function(e, t) { var n = []; return (e || []).forEach(function(e) { t.some(function(t) { return t.id === e.id }) || n.push(e) }), n } }, { key: "hasNext", value: function() { var e = !0; return this.limit && (e = this.cursor < this.limit), e && this.fetcherControllers.some(function(e) { return e.fetcher.hasNext() || !(!e.stack || !e.stack.length) }) } }, { key: "checkUserFetch", value: function() { var e = this.sourceScheme.some(function(e) { return "tag" === e.type || "location" === e.type }), t = this.filters.filtersScheme.some(function(e) { return "user" === e.type }); return e && t || "classic" === this.tuner.get("postTemplate") && -1 !== this.tuner.get("postElements").indexOf("user") } }, { key: "fillItemsUser", value: function(e) { var t = this; return new Promise(function(n, i) { if (!e.length && !t.items.length) return i(); if (!t.fetchUser) return n(); var r = []; e.forEach(function(e) { e.user.id && (e.user.username && (t.users[e.user.id] = e.user), r.push(new Promise(function(n) { "object" === M(t.users[e.user.id]) ? (e.user = t.users[e.user.id], n()) : new E.a(t, e.code).fetch().then(function(i) { t.users[e.user.id] = i[0].user, e = Object.assign(e, i[0]), n() }, function() { return n() }) }))) }), Promise.all(r).then(function() { return n() }, function() { return n() }) }) } }, { key: "getUserByName", value: function(e) { var t = this; return new Promise(function(n, i) { new O.a(t, e, null, !0).fetch().then(function(e) { if (e && e[0]) { var r = e[0]; t.users[r.id] = r, n(r) } else i() }, function() { return i() }) }) } }, { key: "isSandbox", value: function() { return !this.isAlternativeApi && this.accessToken && this.source && !this.source.length } }]), e }() }, function(e, t, n) { var i = n(1), r = n(83), o = n(43), a = n(36), s = n(30), c = n(87), l = n(75), u = n(59), p = n(45), f = u("splice"), d = p("splice", { ACCESSORS: !0, 0: 0, 1: 2 }), m = Math.max, h = Math.min; i({ target: "Array", proto: !0, forced: !f || !d }, { splice: function(e, t) { var n, i, u, p, f, d, g = s(this), v = a(g.length), y = r(e, v), b = arguments.length; if (0 === b ? n = i = 0 : 1 === b ? (n = 0, i = v - y) : (n = b - 2, i = h(m(o(t), 0), v - y)), v + n - i > 9007199254740991) throw TypeError("Maximum allowed length exceeded"); for (u = c(g, i), p = 0; p < i; p++)(f = y + p) in g && l(u, p, g[f]); if (u.length = i, n < i) { for (p = y; p < v - i; p++) d = p + n, (f = p + i) in g ? g[d] = g[f] : delete g[d]; for (p = v; p > v - i + n; p--) delete g[p - 1] } else if (n > i) for (p = v - i; p > y; p--) d = p + n - 1, (f = p + i - 1) in g ? g[d] = g[f] : delete g[d]; for (p = 0; p < n; p++) g[p + y] = arguments[p + 2]; return g.length = v - i + n, u } }) }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return y }); var i = n(3), r = (n.n(i), n(5)), o = (n.n(r), n(6)), a = (n.n(o), n(2)), s = (n.n(a), n(15)), c = (n.n(s), n(16)), l = (n.n(c), n(0)), u = (n.n(l), n(17)), p = (n.n(u), n(9)), f = (n.n(p), n(7)), d = (n.n(f), n(8)), m = (n.n(d), n(78)); function h(e) { return (h = "function" == typeof Symbol && "symbol" == typeof Symbol.iterator ? function(e) { return typeof e } : function(e) { return e && "function" == typeof Symbol && e.constructor === Symbol && e !== Symbol.prototype ? "symbol" : typeof e })(e) } function g(e, t) { return (g = Object.setPrototypeOf || function(e, t) { return e.__proto__ = t, e })(e, t) } function v(e) { return (v = Object.setPrototypeOf ? Object.getPrototypeOf : function(e) { return e.__proto__ || Object.getPrototypeOf(e) })(e) } var y = function(e) { ! function(e, t) { if ("function" != typeof t && null !== t) throw new TypeError("Super expression must either be null or a function"); e.prototype = Object.create(t && t.prototype, { constructor: { value: e, writable: !0, configurable: !0 } }), t && g(e, t) }(n, m.a); var t = function(e) { var t = function() { if ("undefined" == typeof Reflect || !Reflect.construct) return !1; if (Reflect.construct.sham) return !1; if ("function" == typeof Proxy) return !0; try { return Date.prototype.toString.call(Reflect.construct(Date, [], function() {})), !0 } catch (e) { return !1 } }(); return function() { var n, i = v(e); if (t) { var r = v(this).constructor; n = Reflect.construct(i, arguments, r) } else n = i.apply(this, arguments); return function(e, t) { return !t || "object" !== h(t) && "function" != typeof t ? function(e) { if (void 0 === e) throw new ReferenceError("this hasn't been initialised - super() hasn't been called"); return e }(e) : t }(this, n) } }(n); function n(e, i, r) { var o = arguments.length > 3 && void 0 !== arguments[3] && arguments[3]; return function(e, t) { if (!(e instanceof n)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this), t.call(this, e, "/users/" + i + (o ? "" : "/media/recent/"), r, "max_id", o ? 1 : 50) } return n }() }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return d }); var i = n(47), r = (n.n(i), n(149)), o = (n.n(r), n(141)), a = (n.n(o), n(0)), s = (n.n(a), n(23)), c = (n.n(s), n(20)), l = (n.n(c), n(25)), u = (n.n(l), n(41)), p = (n(226), n(32)); function f(e, t) { for (var n = 0; n < t.length; n++) { var i = t[n]; i.enumerable = i.enumerable || !1, i.configurable = !0, "value" in i && (i.writable = !0), Object.defineProperty(e, i.key, i) } } var d = function() { function e(t, n) { ! function(e, t) { if (!(e instanceof t)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this, e), this.path = n.replace(/\?.+$/, ""), this.tuner = t.tuner, this.cache = t.cache, this.apiUrl = this.tuner.get("apiUrl") || p.a.apiUrl, this.accessToken = this.tuner.get("accessToken"), this.cacheTime = 3600, this.debug = u.a.others.isLocalStorageAvailable() && "true" === localStorage.getItem("eappsDebug"), this.debug && (this.cacheTime = 0, window.requestCount = window.requestCount || 0, window.globalProfiler = window.globalProfiler || { start: (new Date).getTime() }) } return function(e, t, n) { t && f(e.prototype, t) }(e, [{ key: "send", value: function(e) { var t = this; return new Promise(function(n, i) { var r = e, o = e, a = function() { var a = { start: (new Date).getTime() }; return fetch(e, { method: "GET", mode: "cors" }).then(function(e) { return e.json() }).then(function(e) { e && e.meta ? (window.globalProfiler && (window.globalProfiler.end = a.end = (new Date).getTime()), 200 !== e.meta.code ? (t.log(!1, o, e, a), 403 === e.meta.code || 404 === e.meta.code ? (t.cache.save(r, e), i(e)) : i(e)) : (t.log(!0, o, e, a), t.cache.save(r, e), n(e))) : i() }, function() { return i() }) }; t.cache.connect().then(function() { t.cache.getSaved(r, t.cacheTime).then(function(e) { return n(e) }, function() { return a() }) }, function() { return a() }) }) } }, { key: "log", value: function(e, t, n, i) { if (this.debug) { var r, o; window.requestCount++; var a = [t, n, "\n" + ["c: ".concat(window.requestCount), "t: ".concat(i.end - i.start, "ms"), "gt: ".concat(window.globalProfiler.end - window.globalProfiler.start, "ms")].join("; ")]; e ? (o = console).log.apply(o, a) : (r = console).error.apply(r, a) } } }, { key: "param", value: function(e) { return Object.keys(e).map(function(t) { return encodeURIComponent(t) + "=" + encodeURIComponent(e[t]) }).join("&") } }, { key: "get", value: function(e) { var t; return this.accessToken ? (e.access_token = this.accessToken, t = this.apiUrl + this.path + "?" + this.param(e)) : (e.path = "/v1" + this.path, t = this.apiUrl + "?" + this.param(e)), this.send(t) } }]), e }() }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return s }); var i = n(20), r = (n.n(i), n(25)); function o(e, t) { for (var n = 0; n < t.length; n++) { var i = t[n]; i.enumerable = i.enumerable || !1, i.configurable = !0, "value" in i && (i.writable = !0), Object.defineProperty(e, i.key, i) } } n.n(r); var a = ["January", "February", "March", "April", "May", "June", "July", "August", "September", "October", "November", "December"], s = function() { function e() { ! function(e, t) { if (!(e instanceof t)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this, e) } return function(e, t, n) { t && o(e.prototype, t) }(e, [{ key: "formatDate", value: function(e) { return this.format(e) } }, { key: "formatInstagramDate", value: function(e, t) { return this.oldFormatInstagramDate(e, t) } }, { key: "cast", value: function(e) { return e instanceof Date ? e : new Date(this.removeTimezone(e)) } }, { key: "removeTimezone", value: function(e) { return e.replace(/\+\d{4}$/, "") } }, { key: "toLocaleString", value: function(e, t) { return this.cast(e).toLocaleString(t, { year: "numeric", month: "long", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric" }) } }, { key: "getParts", value: function(e) { var t = { year: (e = this.cast(e)).getFullYear(), month: e.getMonth() + 1, monthName: a[e.getMonth()], day: e.getDate(), hours: e.getHours(), minutes: e.getMinutes(), sec: e.getSeconds(), time: e.getTime() }; return !1 !== t.hours && (t.ampm = t.hours >= 12 ? "pm" : "am", t.ampmHours = t.hours % 12 ? t.hours % 12 : 12), t } }, { key: "diff", value: function(e) { var t = Math.round(e.getTime() / 1e3), n = Math.round((new Date).getTime() / 1e3); return Math.abs(n - t) } }, { key: "format", value: function(e) { var t = arguments.length > 1 && void 0 !== arguments[1] ? arguments[1] : {}; e = this.cast(e); var n = this.diff(e); return this.applyFormat({ type: this.getFormatType(n), diff: n, parts: this.getParts(e), labels: t.labels || {} }) } }, { key: "getFormatType", value: function(e) { return e <= 60 ? "seconds" : e <= 3600 ? "minutes" : e <= 86400 ? "hours" : e <= 604800 ? "days" : e <= 2678400 ? "days" : e <= 29030400 ? "months" : "years" } }, { key: "applyFormat", value: function(e) { var t = e.type, n = e.diff, i = e.parts, r = e.labels; switch (t) { case "years": return i.monthName + " " + i.day + ", " + i.year; case "months": return i.monthName + " " + i.day; case "days_full": return this.getLabel(r, Math.round(n / 86400), "%1 days ago"); case "days": return i.monthName + " " + i.day + " at " + i.ampmHours + ":" + i.minutes + i.ampm; case "hours": return this.getLabel(r, Math.round(n / 3600), "%1 hours ago"); case "minutes": return this.getLabel(r, Math.round(n / 60), "%1 minutes ago"); case "seconds": return this.getLabel(r, Math.round(n), "%1 seconds ago") } } }, { key: "getLabel", value: function(e, t, n) { return (e[n] ? e[n] : function(e, t) { return t.replace("%1", e) })(t, n) } }, { key: "oldFormatInstagramDate", value: function(e, t) { var n = {}; t && t.labels && (n = t.labels); var i = new Date(1e3 * e), r = new Date, o = Math.round(r.getTime() / 1e3), a = Math.abs(o - Math.round(i.getTime() / 1e3)), s = this.getParts(i); return s.year < r.getFullYear() ? s.monthName + " " + s.day + ", " + s.year : a >= 604800 ? s.monthName + " " + s.day : a >= 86400 ? this.getInstagramLangLabel(n["days ago"], "days ago", Math.floor(a / 86400)) : a >= 3600 ? this.getInstagramLangLabel(n["hours ago"], "hours ago", Math.floor(a / 3600)) : a >= 60 ? this.getInstagramLangLabel(n["minutes ago"], "minutes ago", Math.floor(a / 60)) : this.getInstagramLangLabel(n["seconds ago"], "seconds ago", Math.floor(a)) } }, { key: "getInstagramLangLabel", value: function(e, t, n) { return "function" == typeof e ? e("%1 " + t, n) : n + " " + (e || t) } }, { key: "castDate", value: function(e) { var t = e; return isNaN(t) || (t = new Date(t)), t } }]), e }() }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return a }); var i = n(20), r = (n.n(i), n(25)); function o(e, t) { for (var n = 0; n < t.length; n++) { var i = t[n]; i.enumerable = i.enumerable || !1, i.configurable = !0, "value" in i && (i.writable = !0), Object.defineProperty(e, i.key, i) } } n.n(r); var a = function() { function e() { ! function(e, t) { if (!(e instanceof t)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this, e) } return function(e, t, n) { t && o(e.prototype, t) }(e, [{ key: "formatAnchors", value: function(e) { return e.replace(/(https?|ftp):\/\/[^\s\t<]+/g, function(e) { return '' + e + "" }) } }, { key: "formatInstagramAnchors", value: function(e) { return (e = (e = e.replace(/(https?|ftp):\/\/[^\s\t<]+/g, function(e) { return '' + e + "" })).replace(/(#)([^\s<#]+)/g, function(e, t, n) { return '' + e + "" })).replace(/(@)([^\s,)<@]+)/g, function(e, t, n) { return '' + e + "" }) } }, { key: "formatTwitterAnchors", value: function(e) { return (e = (e = e.replace(/(https?|ftp):\/\/[^\s\t<]+/g, function(e) { return '' + e + "" })).replace(/(#)([^\s<#]+)/g, function(e, t, n) { return '' + e + "" })).replace(/(@)([^\s<@]+)/g, function(e, t, n) { return '' + e + "" }) } }, { key: "formatFacebookAnchors", value: function(e) { return e.replace(/(?!]*?>)(#)([^\s<#",]+)(?![^<]*?<\/a>)/g, function(e, t, n) { return '' + e + "" }) } }, { key: "formatPinterestAnchors", value: function(e) { return (e = (e = e.replace(/(https?|ftp):\/\/[^\s\t<]+/g, function(e) { return '' + e + "" })).replace(/(#)([^\s<#]+)/g, function(e, t, n) { return '' + e + "" })).replace(/(@)([^\s<@]+)/g, function(e, t, n) { return '' + e + "" }) } }]), e }() }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return c }); var i = n(0), r = (n.n(i), n(20)), o = (n.n(r), n(9)), a = (n.n(o), n(25)); function s(e, t) { for (var n = 0; n < t.length; n++) { var i = t[n]; i.enumerable = i.enumerable || !1, i.configurable = !0, "value" in i && (i.writable = !0), Object.defineProperty(e, i.key, i) } } n.n(a); var c = function() { function e() { ! function(e, t) { if (!(e instanceof t)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this, e) } return function(e, t, n) { t && s(e.prototype, t) }(e, [{ key: "formatNumber", value: function(e, t) { var n = null, i = ""; return "number" == typeof e && (t ? (e >= 1e9 ? (n = e / 1e9, i = "B") : e >= 1e6 ? (n = e / 1e6, i = "M") : e >= 1e3 ? (n = e / 1e3, i = "K") : n = e, n = Math.round(10 * n) / 10) : n = e, n.toString().replace(/\B(?=(\d{3})+(?!\d))/g, ",") + i) } }, { key: "formatDuration", value: function(e) { var t = Math.ceil(e), n = Math.floor(t / 3600) % 24, i = Math.floor(t / 60) % 60, r = t % 60, o = n ? n + ":" : ""; return (o += i < 10 && n ? "0" + i : i) + ":" + (r < 10 ? "0" + r : r) } }]), e }() }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return c }); var i = n(11), r = (n.n(i), n(20)), o = (n.n(r), n(25)), a = (n.n(o), n(14)); function s(e, t) { for (var n = 0; n < t.length; n++) { var i = t[n]; i.enumerable = i.enumerable || !1, i.configurable = !0, "value" in i && (i.writable = !0), Object.defineProperty(e, i.key, i) } } n.n(a); var c = function() { function e() { ! function(e, t) { if (!(e instanceof t)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this, e) } return function(e, t, n) { t && s(e.prototype, t) }(e, [{ key: "nl2br", value: function(e) { return e.replace(/\n/g, "
") } }, { key: "removeLineBreaks", value: function(e) { return e.replace(/\n/g, " ") } }, { key: "cutSpaces", value: function(e) { return e.replace(/[\⠀]{2,}/, "") } }, { key: "textHighlight", value: function(e, t, n) { var i = e; return t.forEach(function(e) { i = i.replace(e, '' + e + "") }), i } }]), e }() }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return a }); var i = n(11), r = (n.n(i), n(14)); function o(e, t) { for (var n = 0; n < t.length; n++) { var i = t[n]; i.enumerable = i.enumerable || !1, i.configurable = !0, "value" in i && (i.writable = !0), Object.defineProperty(e, i.key, i) } } n.n(r); var a = function() { function e() { ! function(e, t) { if (!(e instanceof t)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this, e) } return function(e, t, n) { t && o(e.prototype, t) }(e, [{ key: "isMobileDevice", value: function() { return /android|webos|iphone|ipad|ipod|blackberry|windows\sphone/i.test(navigator.userAgent) } }, { key: "isSafari", value: function() { return /^((?!chrome|android).)*safari/i.test(navigator.userAgent) } }, { key: "isJSON", value: function(e) { try { return JSON.parse(e) && !!e } catch (e) { return !1 } } }, { key: "isLocalStorageAvailable", value: function() { var e = !1; try { e = null === window.localStorage.getItem(null) } catch (e) {} return e } }, { key: "calculateBreakpoints", value: function(e, t, n) { var i = (e = e instanceof HTMLElement ? e : e[0]).offsetWidth, r = null; return (t || []).forEach(function(t) { e.classList.remove(n + "-" + t), !r && t > i && (r = t) }), r && e.classList.add(n + "-" + r), r } }, { key: "inViewPort", value: function(e) { var t = arguments.length > 1 && void 0 !== arguments[1] ? arguments[1] : 80, n = e.getBoundingClientRect(), i = n.width / 100 * (100 - t), r = n.height / 100 * (100 - t); return n.top >= 0 - r && n.left >= 0 - i && n.bottom <= window.innerHeight + r && n.right <= window.innerWidth + i } }]), e }() }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return p }); var i = n(31), r = (n.n(i), n(105)), o = (n.n(r), n(144)), a = (n.n(o), n(46)), s = (n.n(a), n(20)), c = (n.n(s), n(25)), l = (n.n(c), n(104)); function u(e, t) { for (var n = 0; n < t.length; n++) { var i = t[n]; i.enumerable = i.enumerable || !1, i.configurable = !0, "value" in i && (i.writable = !0), Object.defineProperty(e, i.key, i) } } n.n(l); var p = function() { function e() { ! function(e, t) { if (!(e instanceof t)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this, e) } return function(e, t, n) { t && u(e.prototype, t) }(e, [{ key: "invertColor", value: function(e) { if (!e) return "#000"; var t = e.replace(/(rgba\()|(rgb\()|(\))/g, "").split(","); return .299 * parseInt(t[0], 10) + .587 * parseInt(t[1], 10) + .114 * parseInt(t[2], 10) > 186 ? "#000" : "#fff" } }, { key: "alphaColor", value: function(e, t) { if (!e) return e; var n = e.replace(/(rgba\()|(rgb\()|(\))/g, "").split(","), i = parseInt(n[0], 10), r = parseInt(n[1], 10), o = parseInt(n[2], 10), a = n[3] ? parseFloat(n[3]) : 1; return "rgba(".concat((i * a).toFixed(), ", ").concat((r * a).toFixed(), ", ").concat((o * a).toFixed(), ", ").concat(t, ")") } }]), e }() }, function(e, t, n) { var i = { searchParams: "URLSearchParams" in self, iterable: "Symbol" in self && "iterator" in Symbol, blob: "FileReader" in self && "Blob" in self && function() { try { return new Blob, !0 } catch (e) { return !1 } }(), formData: "FormData" in self, arrayBuffer: "ArrayBuffer" in self }; if (i.arrayBuffer) var r = ["[object Int8Array]", "[object Uint8Array]", "[object Uint8ClampedArray]", "[object Int16Array]", "[object Uint16Array]", "[object Int32Array]", "[object Uint32Array]", "[object Float32Array]", "[object Float64Array]"], o = ArrayBuffer.isView || function(e) { return e && r.indexOf(Object.prototype.toString.call(e)) > -1 }; function a(e) { if ("string" != typeof e && (e = String(e)), /[^a-z0-9\-#$%&'*+.^_`|~]/i.test(e)) throw new TypeError("Invalid character in header field name"); return e.toLowerCase() } function s(e) { return "string" != typeof e && (e = String(e)), e } function c(e) { var t = { next: function() { var t = e.shift(); return { done: void 0 === t, value: t } } }; return i.iterable && (t[Symbol.iterator] = function() { return t }), t } function l(e) { this.map = {}, e instanceof l ? e.forEach(function(e, t) { this.append(t, e) }, this) : Array.isArray(e) ? e.forEach(function(e) { this.append(e[0], e[1]) }, this) : e && Object.getOwnPropertyNames(e).forEach(function(t) { this.append(t, e[t]) }, this) } function u(e) { if (e.bodyUsed) return Promise.reject(new TypeError("Already read")); e.bodyUsed = !0 } function p(e) { return new Promise(function(t, n) { e.onload = function() { t(e.result) }, e.onerror = function() { n(e.error) } }) } function f(e) { var t = new FileReader, n = p(t); return t.readAsArrayBuffer(e), n } function d(e) { if (e.slice) return e.slice(0); var t = new Uint8Array(e.byteLength); return t.set(new Uint8Array(e)), t.buffer } function m() { return this.bodyUsed = !1, this._initBody = function(e) { this._bodyInit = e, e ? "string" == typeof e ? this._bodyText = e : i.blob && Blob.prototype.isPrototypeOf(e) ? this._bodyBlob = e : i.formData && FormData.prototype.isPrototypeOf(e) ? this._bodyFormData = e : i.searchParams && URLSearchParams.prototype.isPrototypeOf(e) ? this._bodyText = e.toString() : i.arrayBuffer && i.blob && function(e) { return e && DataView.prototype.isPrototypeOf(e) }(e) ? (this._bodyArrayBuffer = d(e.buffer), this._bodyInit = new Blob([this._bodyArrayBuffer])) : i.arrayBuffer && (ArrayBuffer.prototype.isPrototypeOf(e) || o(e)) ? this._bodyArrayBuffer = d(e) : this._bodyText = e = Object.prototype.toString.call(e) : this._bodyText = "", this.headers.get("content-type") || ("string" == typeof e ? this.headers.set("content-type", "text/plain;charset=UTF-8") : this._bodyBlob && this._bodyBlob.type ? this.headers.set("content-type", this._bodyBlob.type) : i.searchParams && URLSearchParams.prototype.isPrototypeOf(e) && this.headers.set("content-type", "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8")) }, i.blob && (this.blob = function() { var e = u(this); if (e) return e; if (this._bodyBlob) return Promise.resolve(this._bodyBlob); if (this._bodyArrayBuffer) return Promise.resolve(new Blob([this._bodyArrayBuffer])); if (this._bodyFormData) throw new Error("could not read FormData body as blob"); return Promise.resolve(new Blob([this._bodyText])) }, this.arrayBuffer = function() { return this._bodyArrayBuffer ? u(this) || Promise.resolve(this._bodyArrayBuffer) : this.blob().then(f) }), this.text = function() { var e = u(this); if (e) return e; if (this._bodyBlob) return function(e) { var t = new FileReader, n = p(t); return t.readAsText(e), n }(this._bodyBlob); if (this._bodyArrayBuffer) return Promise.resolve(function(e) { for (var t = new Uint8Array(e), n = new Array(t.length), i = 0; i < t.length; i++) n[i] = String.fromCharCode(t[i]); return n.join("") }(this._bodyArrayBuffer)); if (this._bodyFormData) throw new Error("could not read FormData body as text"); return Promise.resolve(this._bodyText) }, i.formData && (this.formData = function() { return this.text().then(v) }), this.json = function() { return this.text().then(JSON.parse) }, this } l.prototype.append = function(e, t) { e = a(e), t = s(t); var n = this.map[e]; this.map[e] = n ? n + ", " + t : t }, l.prototype.delete = function(e) { delete this.map[a(e)] }, l.prototype.get = function(e) { return e = a(e), this.has(e) ? this.map[e] : null }, l.prototype.has = function(e) { return this.map.hasOwnProperty(a(e)) }, l.prototype.set = function(e, t) { this.map[a(e)] = s(t) }, l.prototype.forEach = function(e, t) { for (var n in this.map) this.map.hasOwnProperty(n) && e.call(t, this.map[n], n, this) }, l.prototype.keys = function() { var e = []; return this.forEach(function(t, n) { e.push(n) }), c(e) }, l.prototype.values = function() { var e = []; return this.forEach(function(t) { e.push(t) }), c(e) }, l.prototype.entries = function() { var e = []; return this.forEach(function(t, n) { e.push([n, t]) }), c(e) }, i.iterable && (l.prototype[Symbol.iterator] = l.prototype.entries); var h = ["DELETE", "GET", "HEAD", "OPTIONS", "POST", "PUT"]; function g(e, t) { var n = (t = t || {}).body; if (e instanceof g) { if (e.bodyUsed) throw new TypeError("Already read"); this.url = e.url, this.credentials = e.credentials, t.headers || (this.headers = new l(e.headers)), this.method = e.method, this.mode = e.mode, this.signal = e.signal, n || null == e._bodyInit || (n = e._bodyInit, e.bodyUsed = !0) } else this.url = String(e); if (this.credentials = t.credentials || this.credentials || "same-origin", !t.headers && this.headers || (this.headers = new l(t.headers)), this.method = function(e) { var t = e.toUpperCase(); return h.indexOf(t) > -1 ? t : e }(t.method || this.method || "GET"), this.mode = t.mode || this.mode || null, this.signal = t.signal || this.signal, this.referrer = null, ("GET" === this.method || "HEAD" === this.method) && n) throw new TypeError("Body not allowed for GET or HEAD requests"); this._initBody(n) } function v(e) { var t = new FormData; return e.trim().split("&").forEach(function(e) { if (e) { var n = e.split("="), i = n.shift().replace(/\+/g, " "), r = n.join("=").replace(/\+/g, " "); t.append(decodeURIComponent(i), decodeURIComponent(r)) } }), t } function y(e, t) { t || (t = {}), this.type = "default", this.status = void 0 === t.status ? 200 : t.status, this.ok = this.status >= 200 && this.status < 300, this.statusText = "statusText" in t ? t.statusText : "OK", this.headers = new l(t.headers), this.url = t.url || "", this._initBody(e) } g.prototype.clone = function() { return new g(this, { body: this._bodyInit }) }, m.call(g.prototype), m.call(y.prototype), y.prototype.clone = function() { return new y(this._bodyInit, { status: this.status, statusText: this.statusText, headers: new l(this.headers), url: this.url }) }, y.error = function() { var e = new y(null, { status: 0, statusText: "" }); return e.type = "error", e }; var b = [301, 302, 303, 307, 308]; y.redirect = function(e, t) { if (-1 === b.indexOf(t)) throw new RangeError("Invalid status code"); return new y(null, { status: t, headers: { location: e } }) }; var w = self.DOMException; try { new w } catch (e) { (w = function(e, t) { this.message = e, this.name = t; var n = Error(e); this.stack = n.stack }).prototype = Object.create(Error.prototype), w.prototype.constructor = w } function x(e, t) { return new Promise(function(n, r) { var o = new g(e, t); if (o.signal && o.signal.aborted) return r(new w("Aborted", "AbortError")); var a = new XMLHttpRequest; function s() { a.abort() } a.onload = function() { var e = { status: a.status, statusText: a.statusText, headers: function(e) { var t = new l; return e.replace(/\r?\n[\t ]+/g, " ").split(/\r?\n/).forEach(function(e) { var n = e.split(":"), i = n.shift().trim(); if (i) { var r = n.join(":").trim(); t.append(i, r) } }), t }(a.getAllResponseHeaders() || "") }; e.url = "responseURL" in a ? a.responseURL : e.headers.get("X-Request-URL"); var t = "response" in a ? a.response : a.responseText; n(new y(t, e)) }, a.onerror = function() { r(new TypeError("Network request failed")) }, a.ontimeout = function() { r(new TypeError("Network request failed")) }, a.onabort = function() { r(new w("Aborted", "AbortError")) }, a.open(o.method, o.url, !0), "include" === o.credentials ? a.withCredentials = !0 : "omit" === o.credentials && (a.withCredentials = !1), "responseType" in a && i.blob && (a.responseType = "blob"), o.headers.forEach(function(e, t) { a.setRequestHeader(t, e) }), o.signal && (o.signal.addEventListener("abort", s), a.onreadystatechange = function() { 4 === a.readyState && o.signal.removeEventListener("abort", s) }), a.send(void 0 === o._bodyInit ? null : o._bodyInit) }) } x.polyfill = !0, self.fetch || (self.fetch = x, self.Headers = l, self.Request = g, self.Response = y) }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return y }); var i = n(3), r = (n.n(i), n(5)), o = (n.n(r), n(6)), a = (n.n(o), n(2)), s = (n.n(a), n(15)), c = (n.n(s), n(16)), l = (n.n(c), n(0)), u = (n.n(l), n(17)), p = (n.n(u), n(9)), f = (n.n(p), n(7)), d = (n.n(f), n(8)), m = (n.n(d), n(78)); function h(e) { return (h = "function" == typeof Symbol && "symbol" == typeof Symbol.iterator ? function(e) { return typeof e } : function(e) { return e && "function" == typeof Symbol && e.constructor === Symbol && e !== Symbol.prototype ? "symbol" : typeof e })(e) } function g(e, t) { return (g = Object.setPrototypeOf || function(e, t) { return e.__proto__ = t, e })(e, t) } function v(e) { return (v = Object.setPrototypeOf ? Object.getPrototypeOf : function(e) { return e.__proto__ || Object.getPrototypeOf(e) })(e) } var y = function(e) { ! function(e, t) { if ("function" != typeof t && null !== t) throw new TypeError("Super expression must either be null or a function"); e.prototype = Object.create(t && t.prototype, { constructor: { value: e, writable: !0, configurable: !0 } }), t && g(e, t) }(n, m.a); var t = function(e) { var t = function() { if ("undefined" == typeof Reflect || !Reflect.construct) return !1; if (Reflect.construct.sham) return !1; if ("function" == typeof Proxy) return !0; try { return Date.prototype.toString.call(Reflect.construct(Date, [], function() {})), !0 } catch (e) { return !1 } }(); return function() { var n, i = v(e); if (t) { var r = v(this).constructor; n = Reflect.construct(i, arguments, r) } else n = i.apply(this, arguments); return function(e, t) { return !t || "object" !== h(t) && "function" != typeof t ? function(e) { if (void 0 === e) throw new ReferenceError("this hasn't been initialised - super() hasn't been called"); return e }(e) : t }(this, n) } }(n); function n(e, i, r) { return function(e, t) { if (!(e instanceof n)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this), t.call(this, e, "/locations/" + i + "/media/recent/", r) } return n }() }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return y }); var i = n(3), r = (n.n(i), n(5)), o = (n.n(r), n(6)), a = (n.n(o), n(2)), s = (n.n(a), n(15)), c = (n.n(s), n(16)), l = (n.n(c), n(0)), u = (n.n(l), n(17)), p = (n.n(u), n(9)), f = (n.n(p), n(7)), d = (n.n(f), n(8)), m = (n.n(d), n(78)); function h(e) { return (h = "function" == typeof Symbol && "symbol" == typeof Symbol.iterator ? function(e) { return typeof e } : function(e) { return e && "function" == typeof Symbol && e.constructor === Symbol && e !== Symbol.prototype ? "symbol" : typeof e })(e) } function g(e, t) { return (g = Object.setPrototypeOf || function(e, t) { return e.__proto__ = t, e })(e, t) } function v(e) { return (v = Object.setPrototypeOf ? Object.getPrototypeOf : function(e) { return e.__proto__ || Object.getPrototypeOf(e) })(e) } var y = function(e) { ! function(e, t) { if ("function" != typeof t && null !== t) throw new TypeError("Super expression must either be null or a function"); e.prototype = Object.create(t && t.prototype, { constructor: { value: e, writable: !0, configurable: !0 } }), t && g(e, t) }(n, m.a); var t = function(e) { var t = function() { if ("undefined" == typeof Reflect || !Reflect.construct) return !1; if (Reflect.construct.sham) return !1; if ("function" == typeof Proxy) return !0; try { return Date.prototype.toString.call(Reflect.construct(Date, [], function() {})), !0 } catch (e) { return !1 } }(); return function() { var n, i = v(e); if (t) { var r = v(this).constructor; n = Reflect.construct(i, arguments, r) } else n = i.apply(this, arguments); return function(e, t) { return !t || "object" !== h(t) && "function" != typeof t ? function(e) { if (void 0 === e) throw new ReferenceError("this hasn't been initialised - super() hasn't been called"); return e }(e) : t }(this, n) } }(n); function n(e, i, r) { return function(e, t) { if (!(e instanceof n)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this), t.call(this, e, "/tags/" + i + "/media/recent/", r, "max_tag_id") } return n }() }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return re }); var i = n(3), r = (n.n(i), n(5)), o = (n.n(r), n(6)), a = (n.n(o), n(60)), s = (n.n(a), n(11)), c = (n.n(s), n(40)), l = (n.n(c), n(51)), u = (n.n(l), n(2)), p = (n.n(u), n(26)), f = (n.n(p), n(28)), d = (n.n(f), n(29)), m = (n.n(d), n(15)), h = (n.n(m), n(16)), g = (n.n(h), n(0)), v = (n.n(g), n(17)), y = (n.n(v), n(9)), b = (n.n(y), n(7)), w = (n.n(b), n(50)), x = (n.n(w), n(14)), k = (n.n(x), n(8)), S = (n.n(k), n(18)), L = (n.n(S), n(21)), I = n(41), P = n(151), j = n(232), O = n(32), T = n(233), E = n.n(T), C = n(234), A = n.n(C), M = n(235), D = n.n(M), R = n(236), _ = n.n(R), N = n(237), z = n.n(N), F = n(238), B = n.n(F), V = n(239), U = n.n(V), W = n(240), H = n.n(W), Z = n(241), G = n.n(Z), Y = n(242), J = n.n(Y), X = n(243), Q = n.n(X); function q(e) { return (q = "function" == typeof Symbol && "symbol" == typeof Symbol.iterator ? function(e) { return typeof e } : function(e) { return e && "function" == typeof Symbol && e.constructor === Symbol && e !== Symbol.prototype ? "symbol" : typeof e })(e) } function $(e) { return function(e) { if (Array.isArray(e)) return K(e) }(e) || function(e) { if ("undefined" != typeof Symbol && Symbol.iterator in Object(e)) return Array.from(e) }(e) || function(e, t) { if (e) { if ("string" == typeof e) return K(e, t); var n = Object.prototype.toString.call(e).slice(8, -1); return "Object" === n && e.constructor && (n = e.constructor.name), "Map" === n || "Set" === n ? Array.from(e) : "Arguments" === n || /^(?:Ui|I)nt(?:8|16|32)(?:Clamped)?Array$/.test(n) ? K(e, t) : void 0 } }(e) || function() { throw new TypeError("Invalid attempt to spread non-iterable instance.\nIn order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.") }() } function K(e, t) { (null == t || t > e.length) && (t = e.length); for (var n = 0, i = new Array(t); n < t; n++) i[n] = e[n]; return i } function ee(e, t) { for (var n = 0; n < t.length; n++) { var i = t[n]; i.enumerable = i.enumerable || !1, i.configurable = !0, "value" in i && (i.writable = !0), Object.defineProperty(e, i.key, i) } } function te(e, t) { return (te = Object.setPrototypeOf || function(e, t) { return e.__proto__ = t, e })(e, t) } function ne(e) { return (ne = Object.setPrototypeOf ? Object.getPrototypeOf : function(e) { return e.__proto__ || Object.getPrototypeOf(e) })(e) } var ie = ["user", "date", "instagramLink", "likesCount", "commentsCount", "share", "text"], re = function(e) { ! function(e, t) { if ("function" != typeof t && null !== t) throw new TypeError("Super expression must either be null or a function"); e.prototype = Object.create(t && t.prototype, { constructor: { value: e, writable: !0, configurable: !0 } }), t && te(e, t) }(n, L.c); var t = function(e) { var t = function() { if ("undefined" == typeof Reflect || !Reflect.construct) return !1; if (Reflect.construct.sham) return !1; if ("function" == typeof Proxy) return !0; try { return Date.prototype.toString.call(Reflect.construct(Date, [], function() {})), !0 } catch (e) { return !1 } }(); return function() { var n, i = ne(e); if (t) { var r = ne(this).constructor; n = Reflect.construct(i, arguments, r) } else n = i.apply(this, arguments); return function(e, t) { return !t || "object" !== q(t) && "function" != typeof t ? function(e) { if (void 0 === e) throw new ReferenceError("this hasn't been initialised - super() hasn't been called"); return e }(e) : t }(this, n) } }(n); function n(e, i) { var r; ! function(e, t) { if (!(e instanceof n)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this), (r = t.call(this, e.widget)).tuner = e.tuner, r.popup = e.layout.popup, r.language = e.language; var o = { tile: E.a, classic: A.a }; return r.templateName = r.tuner.get("postTemplate"), r.template = o[r.templateName], r.elements = r.tuner.get("postElements"), r.data = r.formatData(i), r.data = Object.assign({}, r.data, { displaying: r.getDisplaying() }), r.init(), r } return function(e, t, n) { t && ee(e.prototype, t) }(n, [{ key: "init", value: function() { this.view = this.createElement(), this.links = this.view.element.querySelectorAll("." + O.a.alias + "-posts-item-link"), this.initSharePopover(), this.formatText(), this.watch() } }, { key: "createElement", value: function() { return this.parts = {}, this.data.parts = this.parts, this.parts.user = { image: D()(this.data), name: _()(this.data) }, this.parts.date = z()(this.data), this.parts.instagramLink = B()(this.data), this.parts.image = U()(this.data), this.parts.likesCount = H()(this.data), this.parts.commentsCount = G()(this.data), this.parts.share = J()(this.data), this.parts.text = Q()(this.data), L.j.render(this.template, this.data) } }, { key: "formatText", value: function() { var e = this; this.view.text && (this.data.text = I.a.text.removeLineBreaks(this.data.text) || "", this.view.text.innerHTML = this.data.text, this.textClone = this.view.text.cloneNode(!0), this.textClone.classList.add(O.a.alias + "-posts-item-text-clone"), this.view.content.appendChild(this.textClone), setTimeout(function() { e.fitText() })) } }, { key: "formatData", value: function(e) { var t = {}; return t.id = e.id, t.code = e.code, t.text = e.caption && e.caption.text ? e.caption.text : "", t.spacedText = I.a.text.nl2br(I.a.links.formatInstagramAnchors(t.text)), e.images && (t.images = [], ["thumbnail", "low_resolution", "standard_resolution", "__original"].forEach(function(n) { e.images[n] && t.images.push(e.images[n]) }), e.currentImage = null), t.likesCount = e.likes.count, t.likesCountFormatted = I.a.numbers.formatNumber(e.likes.count, !0), t.showAllComments = t.commentsCount > 10, t.createdTime = j.a.formatDate(e.created_time, this.language), t.link = e.link, t.type = e.type, t.location = e.location, t.callToAction = e.callToAction || null, t.videoUrl = e.video_url, e.user && (t.user = {}, e.user.username && (t.user.username = e.user.username, t.followButtonLink = (I.a.others.isMobileDevice() ? "instagram://user?username=" : "https://www.instagram.com/") + e.user.username), e.user.profile_picture && (t.user.profilePicture = e.user.profile_picture), e.user.full_name && (t.user.fullName = e.user.full_name)), e.videos && (t.videoUrl = e.videos.standard_resolution.url), e.carousel_media && (t.carousel = [], (e.carousel_media || []).forEach(function(n) { var i = { type: n.videos ? "video" : "image", images: [] }; n.videos && (i.videoUrl = n.videos.standard_resolution.url), ["thumbnail", "low_resolution", "standard_resolution", "__original"].forEach(function(t) { n.images ? n.images[t] && i.images.push(n.images[t]) : e.images[t] && i.images.push(e.images[t]) }), t.carousel.push(i) })), t.labels = { share: this.language.get("Share"), viewOnInstagram: this.language.get("View on Instagram") }, t.likes = e.likes.data, e.comments && (t.commentsCount = e.comments.count, t.commentsCountFormatted = I.a.numbers.formatNumber(e.comments.count, !0), t.comments = (e.comments.data || []).slice(0, 5), t.comments.forEach(function(e) { e.text = I.a.links.formatInstagramAnchors(e.text) })), e.carousel && (t.carousel = [], (e.carousel || []).forEach(function(e) { var n = { type: e.is_video ? "video" : "image", images: [] }; e.is_video && (n.videoUrl = e.video_url), (e.display_resources || []).forEach(function(e) { n.images.push({ url: e.src, width: e.config_width, height: e.config_height }) }), t.carousel.push(n) })), t } }, { key: "fitImage", value: function() { var e = this, t = this.view.element.offsetWidth, n = null; this.data.images.forEach(function(i, r) { !n && (Math.min(i.width, i.height) > t || r === e.data.images.length - 1) && (n = i) }), (!this.data.currentImage || this.data.currentImage.url !== n.url && n.width > this.data.currentImage.width) && (this.data.currentImage = n, this.view.element.classList.remove(O.a.alias + "-posts-item-loaded"), this.view.image.setAttribute("src", this.data.currentImage.url), this.view.image.setAttribute("alt", "".concat(this.data.text.slice(0, 77), "...")), this.view.image.addEventListener("load", function() { e.view.element.classList.add(O.a.alias + "-posts-item-loaded") }, { once: !0 }), this.view.image.addEventListener("error", function() { e.view.image.setAttribute("src", e.data.images[e.data.images.length - 1].url), e.view.image.addEventListener("load", function() { e.view.element.classList.add(O.a.alias + "-posts-item-loaded") }, { once: !0 }) }, { once: !0 }), this.data.currentImage.height / this.data.currentImage.width > 1 ? this.view.element.classList.add(O.a.alias + "-posts-item-image-portrait") : this.view.element.classList.add(O.a.alias + "-posts-item-image-landscape")) } }, { key: "fitText", value: function() { this.view.text && this.view.textClone && (Math.floor(this.view.text.offsetHeight) < Math.floor(this.view.textClone.offsetHeight) ? this.view.text.parentElement.classList.add(O.a.alias + "-posts-item-content-cropped") : this.view.text.parentElement.classList.remove(O.a.alias + "-posts-item-content-cropped")) } }, { key: "fit", value: function() { this.fitImage(), this.fitText() } }, { key: "getDisplaying", value: function() { var e = {}; return "none" !== this.elements && (this.elements = this.elements.filter(function(e) { return !!~ie.indexOf(e) }), this.elements.forEach(function(t) { e[t] = !0 })), e.user = e.user && this.data.user && this.data.user.username && "none" !== this.elements, e.date = e.date && this.data.createdTime && "none" !== this.elements, e.header = e.user || e.instagramLink && "none" !== this.elements, e.likesCount = e.likesCount && this.data.likesCount && "none" !== this.elements, e.commentsCount = e.commentsCount && this.data.commentsCount && "none" !== this.elements, e.counters = e.likesCount || e.commentsCount && "none" !== this.elements, e.meta = e.counters || e.share && "none" !== this.elements, e.overlay = e.counters || e.text && "none" !== this.elements, e } }, { key: "initSharePopover", value: function() { var e = this; this.view.share && (this.sharePopover = new P.a(O.a.alias, this.view.share, [{ title: this.language.get("Share on Facebook"), icon: "data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiPz4NCjwhLS0gR2VuZXJhdG9yOiBBZG9iZSBJbGx1c3RyYXRvciAyMS4wLjIsIFNWRyBFeHBvcnQgUGx1Zy1JbiAuIFNWRyBWZXJzaW9uOiA2LjAwIEJ1aWxkIDApICAtLT4NCjxzdmcgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iTGF5ZXJfMSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB4bWxuczp4bGluaz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgeD0iMHB4IiB5PSIwcHgiDQoJIHZpZXdCb3g9IjAgMCAyNCAyNCIgc3R5bGU9ImVuYWJsZS1iYWNrZ3JvdW5kOm5ldyAwIDAgMjQgMjQ7IiB4bWw6c3BhY2U9InByZXNlcnZlIj4NCjxnPg0KCTxwYXRoIHN0eWxlPSJmaWxsOiNGRkZGRkY7IiBkPSJNNS43LDEzVjguMWgzLjZWNi4yYzAtMy4zLDIuNS02LjIsNS41LTYuMmgzLjl2NC45aC0zLjljLTAuNCwwLTAuOSwwLjUtMC45LDEuM3YxLjloNC45VjEzaC00Ljl2MTENCgkJSDkuM1YxM0g1Ljd6Ii8+DQo8L2c+DQo8L3N2Zz4NCg==", handler: { window: { url: "https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=" + this.data.link } } }, { title: this.language.get("Share on Twitter"), icon: "data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiPz4NCjwhLS0gR2VuZXJhdG9yOiBBZG9iZSBJbGx1c3RyYXRvciAyMS4wLjIsIFNWRyBFeHBvcnQgUGx1Zy1JbiAuIFNWRyBWZXJzaW9uOiA2LjAwIEJ1aWxkIDApICAtLT4NCjxzdmcgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iTGF5ZXJfMSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB4bWxuczp4bGluaz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgeD0iMHB4IiB5PSIwcHgiDQoJIHZpZXdCb3g9IjAgMCAyNCAyNCIgc3R5bGU9ImVuYWJsZS1iYWNrZ3JvdW5kOm5ldyAwIDAgMjQgMjQ7IiB4bWw6c3BhY2U9InByZXNlcnZlIj4NCjxnPg0KCTxwYXRoIGlkPSJ0d2l0dGVyLTQtaWNvbl8xXyIgc3R5bGU9ImZpbGw6I0ZGRkZGRjsiIGQ9Ik0yMS41LDcuMWMwLjMsNi45LTQuOSwxNC42LTE0LDE0LjZjLTIuOCwwLTUuNC0wLjgtNy41LTIuMg0KCQljMi42LDAuMyw1LjItMC40LDcuMy0yYy0yLjIsMC00LTEuNS00LjYtMy40YzAuOCwwLjEsMS41LDAuMSwyLjItMC4xYy0yLjQtMC41LTQtMi42LTMuOS00LjljMC43LDAuNCwxLjQsMC42LDIuMiwwLjYNCgkJQzEsOC4yLDAuNCw1LjMsMS43LDMuMWMyLjQsMyw2LjEsNC45LDEwLjEsNS4xYy0wLjctMy4xLDEuNi02LDQuOC02YzEuNCwwLDIuNywwLjYsMy42LDEuNmMxLjEtMC4yLDIuMi0wLjYsMy4xLTEuMg0KCQljLTAuNCwxLjEtMS4xLDIuMS0yLjIsMi43YzEtMC4xLDEuOS0wLjQsMi44LTAuOEMyMy4zLDUuNSwyMi41LDYuNCwyMS41LDcuMXoiLz4NCjwvZz4NCjwvc3ZnPg0K", handler: { window: { url: "https://twitter.com/home?status=" + this.data.link } } }]), this.view.share.addEventListener("click", function(t) { e.sharePopover.open(), t.stopPropagation() })) } }, { key: "watch", value: function() { var e, t = this; window.addEventListener("resize", function() { clearTimeout(e), e = setTimeout(function() { t.fit() }, 100) }); var n = this.tuner.get("imageClickAction"); "none" === n ? $(this.links).forEach(function(e) { return e.classList.add("".concat(t.prefix, "-posts-item-link-disabled")) }) : $(this.links).forEach(function(e) { return e.classList.remove("".concat(t.prefix, "-posts-item-link-disabled")) }), $(this.links).forEach(function(e) { e.addEventListener("click", function(e) { switch (n) { case "instagram": return !0; case "none": return e.preventDefault(), e.stopImmediatePropagation(), !1; case "popup": e.preventDefault(), e.stopImmediatePropagation(), t.popup.open(t.data.id) } }) }) } }]), n }() }, function(e, t) { e.exports = function(e) { return '
\n
\n
\n
\n
' } }, function(e, t) { e.exports = function(e) { var t = '
\n '; return e.icon && (t += '\n
\n \n
\n '), t + '\n\n
\n ' + e.title + "\n
\n
" } }, function(e, t, n) { var i = n(41); function r(e, t) { for (var n = 0; n < t.length; n++) { var i = t[n]; i.enumerable = i.enumerable || !1, i.configurable = !0, "value" in i && (i.writable = !0), Object.defineProperty(e, i.key, i) } } var o = new(function() { function e() { ! function(e, t) { if (!(e instanceof t)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this, e) } return function(e, t, n) { t && r(e.prototype, t) }(e, [{ key: "formatDate", value: function(e, t) { if ("en" === t.lang) return i.a.dates.formatInstagramDate(e); var n = 1e3 * e, r = new Date(n), o = new Date, a = Math.round(o.getTime() / 1e3), s = Math.abs(a - Math.round(r.getTime() / 1e3)), c = i.a.dates.getParts(r); if (s >= 604800) { var l = { month: "long", day: "numeric" }; return c.year < o.getFullYear() && (l.year = "numeric"), i.a.dates.castDate(n).toLocaleDateString(t.lang, l) } return i.a.dates.formatInstagramDate(e, { labels: { "days ago": function(e, n) { return t.get(e, n) }, "hours ago": function(e, n) { return t.get(e, n) }, "minutes ago": function(e, n) { return t.get(e, n) }, "seconds ago": function(e, n) { return t.get(e, n) } } }) } }]), e }()); t.a = o }, function(e, t) { e.exports = function(e) { var t = '" } }, function(e, t) { e.exports = function(e) { var t = '
\r\n '; return e.displaying.header && (t += '\r\n
\r\n ', e.displaying.user && (t += '\r\n
\r\n ' + e.parts.user.image + '\r\n\r\n
\r\n ' + e.parts.user.name + "\r\n\r\n ", e.displaying.date && (t += "\r\n " + e.parts.date + "\r\n "), t += "\r\n
\r\n
\r\n "), t += "\r\n\r\n ", e.displaying.instagramLink && (t += "\r\n " + e.parts.instagramLink + "\r\n "), t += "\r\n
\r\n "), t += '\r\n\r\n \r\n\r\n ", e.displaying.meta && (t += '\r\n
\r\n ', e.displaying.counters && (t += '\r\n
\r\n ', e.displaying.likesCount && (t += '\r\n \r\n ' + e.parts.likesCount + '\r\n\r\n
\r\n
\r\n '), t += "\r\n\r\n ", e.displaying.commentsCount && (t += '\r\n \r\n ' + e.parts.commentsCount + "\r\n \r\n "), t += "\r\n
\r\n "), t += "\r\n\r\n ", e.displaying.share && (t += "\r\n " + e.parts.share + "\r\n "), t += "\r\n
\r\n "), t += "\r\n\r\n ", e.displaying.text && (t += '\r\n \r\n "), t + "\r\n
" } }, function(e, t) { e.exports = function(e) { return '
\r\n \r\n ' + e.user.username + '\r\n \r\n
' } }, function(e, t) { e.exports = function(e) { return '" } }, function(e, t) { e.exports = function(e) { return '
' + e.createdTime + "
" } }, function(e, t) { e.exports = function(e) { return '\r\n' } }, function(e, t) { e.exports = function(e) { return '
\r\n \r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
' } }, function(e, t) { e.exports = function(e) { return '" } }, function(e, t) { e.exports = function(e) { return '
\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n
' + e.commentsCountFormatted + "
\r\n
" } }, function(e, t) { e.exports = function(e) { return '\r\n\r\n" } }, function(e, t) { e.exports = function(e) { return '
' } }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return v }); var i = n(11), r = (n.n(i), n(51)), o = (n.n(r), n(26)), a = (n.n(o), n(0)), s = (n.n(a), n(23)), c = (n.n(s), n(14)), l = (n.n(c), n(18)), u = (n.n(l), n(21)), p = n(41), f = n(245), d = n(32), m = n(251), h = n.n(m); function g(e, t) { for (var n = 0; n < t.length; n++) { var i = t[n]; i.enumerable = i.enumerable || !1, i.configurable = !0, "value" in i && (i.writable = !0), Object.defineProperty(e, i.key, i) } } var v = function() { function e(t, n) { ! function(e, t) { if (!(e instanceof t)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this, e), this.opener = t, this.tuner = t.tuner, this.language = t.language, this.widget = t.widget, this.isMobileDevice = p.a.others.isMobileDevice(), this.showing = !1, this.loadItemsFunc = n.loadItemsFunc || t.addItems, this.id = n.id || null, this.deepLinking = n.deepLinking || !1, this.forwardItemsCount = 2, this.htmlOverflowState = document.documentElement.style.overflow, this.init() } return function(e, t, n) { t && g(e.prototype, t) }(e, [{ key: "init", value: function() { this.items = [], this.viewedItems = [], this.defaultVideoMute = !0, this.view = u.j.render(h.a, { id: d.a.alias + "-popup-" + this.id, mobilePanelTitle: this.tuner.get("widgetTitle") }), this.view.appendTo(document.body), this.watch() } }, { key: "open", value: function(e) { if (this.showing) return !1; this.showing = !0, this.currentItem = null, this.currentItemIndex = null, this.opener.widget.layout && this.opener.widget.layout.slider && this.opener.widget.layout.slider.autoplay && this.opener.widget.layout.slider.disableAutoplay(), this.renderItems(); var t = 0; this.items.forEach(function(n, i) { n.data.id === e && (t = i) }), this.setCurrentItem(t), this.checkScrollIndicator(), document.documentElement.style.overflow = "hidden", this.view.element.classList.add(d.a.alias + "-popup-visible"), this.isMobileDevice && this.view.element.classList.add(d.a.alias + "-popup-mobile"), this.opener.widget.analytics.available() && this.opener.widget.analytics.store("popup-opened", 1) } }, { key: "renderItems", value: function() { var e = this; this.opener.items.forEach(function(t, n) { e.hasItem(n) || e.addItem(t.data) }) } }, { key: "clearItems", value: function() { this.view.inner.innerHTML = "", this.items = [], this.currentItem = null, this.currentItemIndex = null, this.viewedItems = [] } }, { key: "hasItem", value: function(e) { return !!this.getItem(e) } }, { key: "getItem", value: function(e) { return this.items[e] || null } }, { key: "addItem", value: function(e) { var t = new f.a(this, e); return this.items.push(t), t.view.appendTo(this.view.inner) } }, { key: "calculateCurrentItemIndex", value: function() { var e = window.innerHeight, t = null; return this.items.forEach(function(n, i) { var r = n.view.element.getBoundingClientRect(); r.top < e && (e = Math.abs(r.top), t = i) }), t } }, { key: "setCurrentItem", value: function() { var e = this, t = arguments.length > 0 && void 0 !== arguments[0] ? arguments[0] : null, n = null !== t ? t : this.calculateCurrentItemIndex(); null !== t && this.moveToItem(t), this.currentItemIndex !== n && (this.currentItemIndex = n, this.currentItem = this.items[n], this.isVideo() && this.currentItem.media.pause(), this.currentItem.init().then(function() { e.isVideo() && !e.isMobileDevice && e.currentItem.media.play() }), this.deepLinking && (window.location.hash = "#!is" + this.id + "/$" + this.currentItem.data.code), this.initForwardItems(), this.currentItem.onInitCallback(), this.opener.widget.analytics.available() && p.a.others.inViewPort(this.currentItem.view.element, 20) && (this.opener.widget.viewedPosts.indexOf(this.currentItem.data.code) + 1 || (this.opener.widget.viewedPosts.push(this.currentItem.data.code), this.opener.widget.analytics.store("posts-viewed", 1)))) } }, { key: "loadItems", value: function() { var e = this; return new Promise(function(t) { e.loadItemsFunc().then(function(n) { e.renderItems(), t(n) }) }) } }, { key: "initForwardItems", value: function() { return this.getForwardItems().then(function(e) { setTimeout(function() { (e || []).forEach(function(e) { e.init() }) }) }) } }, { key: "getForwardItems", value: function(e) { var t = this; (e = e || {}).promise = e.promise || new Promise(function(t, n) { e.resolve = t, e.reject = n }); var n = this.items.slice(this.currentItemIndex + 1, this.currentItemIndex + 1 + this.forwardItemsCount); return n.length < this.forwardItemsCount ? this.loadItems().then(function(i) { i && i.length ? t.getForwardItems(e) : e.resolve(n) }) : e.resolve(n), e.promise } }, { key: "moveToItem", value: function(e) { var t = this, n = this.items[e]; setTimeout(function() { t.view.wrapper.scrollTop = n.view.element.offsetTop }) } }, { key: "pauseVideos", value: function() { this.items.forEach(function(e) { e.media && e.media.isVideo && !e.media.view.video.paused && (e.media.pause(), e.playing = !1) }) } }, { key: "close", value: function() { this.pauseVideos(), document.documentElement.style.overflow = this.htmlOverflowState, this.view.element.classList.remove(d.a.alias + "-popup-visible"), this.showing = !1, this.deepLinking && (window.location.hash = "!"), this.opener.widget.layout.slider && (this.opener.widget.layout.slider.updateSlides(), this.opener.widget.layout.slider.checkLoopNeed(), this.opener.widget.layout.slider.updateArrows(), this.opener.widget.layout.slider.autoplay && this.opener.widget.layout.slider.enableAutoplay()) } }, { key: "isShowing", value: function() { return this.showing } }, { key: "isVideo", value: function() { return this.currentItem && this.currentItem.media && this.currentItem.media.isVideo } }, { key: "checkScrollIndicator", value: function() { var e = this; p.a.others.isLocalStorageAvailable() && (this.scrollIndicatorAlreadyShown = window.localStorage.getItem(d.a.alias + "-popup-scroll-indicator-already-shown")), this.scrollIndicatorAlreadyShown || (this.view.scrollIndicator.classList.add(d.a.alias + "-popup-scroll-indicator-visible"), setTimeout(function() { e.view.scrollIndicator.classList.remove(d.a.alias + "-popup-scroll-indicator-visible"), p.a.others.isLocalStorageAvailable() && window.localStorage.setItem(d.a.alias + "-popup-scroll-indicator-already-shown", !0) }, 3800)) } }, { key: "watch", value: function() { var e = this; this.view.wrapper.addEventListener("click", function(t) { t.target.closest("." + d.a.alias + "-popup-inner") || (t.preventDefault(), e.close()) }), this.view.close.addEventListener("click", function(t) { t.preventDefault(), e.close() }); var t = null; this.view.wrapper.addEventListener("scroll", function() { t && clearTimeout(t), t = setTimeout(function() { e.isShowing() && e.setCurrentItem() }, 50) }), this.widget.analytics.watch(this.view.element) } }, { key: "destroy", value: function() { this.view.element.innerHTML = "", this.view.wrapper.innerHTML = "", this.view.inner.innerHTML = "", this.view.close.innerHTML = "" } }]), e }() }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return P }); var i = n(31), r = (n.n(i), n(60)), o = (n.n(r), n(11)), a = (n.n(o), n(51)), s = (n.n(a), n(26)), c = (n.n(s), n(29)), l = (n.n(c), n(0)), u = (n.n(l), n(23)), p = (n.n(u), n(50)), f = (n.n(p), n(14)), d = (n.n(f), n(18)), m = (n.n(d), n(21)), h = n(150), g = n(151), v = n(41), y = n(152), b = n(153), w = n(248), x = n(32), k = n(250), S = n.n(k); function L(e, t) { for (var n = 0; n < t.length; n++) { var i = t[n]; i.enumerable = i.enumerable || !1, i.configurable = !0, "value" in i && (i.writable = !0), Object.defineProperty(e, i.key, i) } } var I = ["user", "date", "location", "followButton", "instagramLink", "likesCount", "share", "text", "comments"], P = function() { function e(t, n) { ! function(e, t) { if (!(e instanceof t)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this, e), this.popup = t, this.tuner = t.tuner, this.language = t.language, this.isMobileDevice = v.a.others.isMobileDevice(), this.elements = this.tuner.get("popupElements"), this.data = n, this.data = Object.assign({}, n, { displaying: this.getDisplaying() }), this.data.currentImage = null, this.rawData = {}, this.tuner.get("accessToken") || (this.fetcher = new h.a(t.opener, this.data.code)), this.data.labels = { viewOnInstagram: this.language.get("View on Instagram"), follow: this.language.get("Follow"), share: this.language.get("Share") }, this.loaded = !1, this.callToActionHighlighted = !1, this.view = m.j.render(S.a, this.data) } return function(e, t, n) { t && L(e.prototype, t) }(e, [{ key: "init", value: function() { var e = this, t = {}; if (t.promise = new Promise(function(e, n) { t.resolve = e, t.reject = n }), this.loaded) t.resolve(); else { if (this.initDef) return this.initDef.promise; this.initDef = t; var n = function() { e.data = Object.assign(!0, {}, e.data, e.rawData); var t = v.a.numbers.formatNumber(e.data.likesCount - 1, !0); e.data.likesCount && (e.data.likes && e.data.likes[0] ? e.data.likesCount > 1 ? e.data.labels.likedBy = e.language.get("Liked by %1 and %2 others", '').concat(e.data.likes[0].username, ""), t) : e.data.labels.likedBy = e.language.get("Liked by %1", '').concat(e.data.likes[0].username, "")) : e.data.labels.likedBy = e.language.get("%1 likes", v.a.numbers.formatNumber(e.data.likesCount, !0))), e.data.labels.viewAllComments = e.language.get("View all %1 comments", e.data.commentsCountFormatted), e.data.displaying = e.getDisplaying(), e.initMedia().then(function() { e.view.element.classList.add(x.a.alias + "-popup-item-loaded"), e.loaded = !0, e.initDef.resolve() }); var n = m.j.render(S.a, e.data); ["header", "likes", "text", "comments"].forEach(function(t) { var i = n.element.querySelector("." + x.a.alias + "-popup-item-" + t), r = e.view.element.querySelector("." + x.a.alias + "-popup-item-" + t); i && r && (r.innerHTML = i.innerHTML) }), e.initSharePopover() }; this.fetcher ? this.fetchData().then(n) : n() } return t.promise } }, { key: "showCTA", value: function() { var e = this; !this.callToActionHighlighted && this.data.callToAction && (this.callToActionHighlighted = !0, setTimeout(function() { e.view.cta.classList.add(x.a.alias + "-popup-item-cta-highlighted") }, 3e3)) } }, { key: "onInitCallback", value: function() { this.showCTA() } }, { key: "initMedia", value: function() { var e = new { image: y.a, video: b.a, carousel: w.a } [this.data.type](this, this.data); return e.view.appendTo(this.view.media), "carousel" === this.data.type ? this.mediaCarousel = e : this.media = e, e.init() } }, { key: "fetchData", value: function() { var e = this; return new Promise(function(t) { e.enoughData() ? t() : e.fetcher.fetch().then(function(n) { n && n.length && (e.rawData = e.formatData(n[0]), t()) }) }) } }, { key: "enoughData", value: function() { var e = !!this.data.user.username, t = 0 === this.data.commentsCount || !(!this.data.comments || !this.data.comments.length), n = "video" !== this.data.type && "carousel" !== this.data.type; return e && t && n } }, { key: "formatData", value: function(e) { var t = {}; return t.location = e.location, t.likes = e.likes.data, t.text = e.caption && e.caption.text ? e.caption.text : "", t.spacedText = v.a.text.nl2br(v.a.links.formatInstagramAnchors(t.text)), e.comments && (t.comments = (e.comments.data || []).slice(0, 5), t.comments.forEach(function(e) { e.text = v.a.links.formatInstagramAnchors(e.text) })), t.type = e.type, e.user && (t.user = {}, e.user.username && (t.user.username = e.user.username, t.followButtonLink = (this.isMobileDevice ? "instagram://user?username=" : "https://www.instagram.com/") + e.user.username), e.user.profile_picture && (t.user.profilePicture = e.user.profile_picture), e.user.full_name && (t.user.fullName = e.user.full_name)), e.video_url && (t.videoUrl = e.video_url), e.carousel && (t.carousel = [], (e.carousel || []).forEach(function(e) { var n = { type: e.is_video ? "video" : "image", images: [] }; e.is_video && (n.videoUrl = e.video_url), (e.display_resources || []).forEach(function(e) { n.images.push({ url: e.src, width: e.config_width, height: e.config_height }) }), t.carousel.push(n) })), t } }, { key: "getDisplaying", value: function() { var e = {}; return this.elements = this.elements.filter(function(e) { return !!~I.indexOf(e) }), this.elements.forEach(function(t) { e[t] = !0 }), e.likesCount = e.likesCount && this.data.likesCount, e.meta = e.likesCount || e.share, e.text = e.text && this.data.text, e.comments = e.comments && this.data.comments, e.content = e.meta || e.text || e.comments || e.date, e } }, { key: "initSharePopover", value: function() { var e = this; this.view.share && (this.sharePopover = new g.a(x.a.alias, this.view.share, [{ title: this.language.get("Share on Facebook"), icon: "data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiPz4NCjwhLS0gR2VuZXJhdG9yOiBBZG9iZSBJbGx1c3RyYXRvciAyMS4wLjIsIFNWRyBFeHBvcnQgUGx1Zy1JbiAuIFNWRyBWZXJzaW9uOiA2LjAwIEJ1aWxkIDApICAtLT4NCjxzdmcgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iTGF5ZXJfMSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB4bWxuczp4bGluaz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgeD0iMHB4IiB5PSIwcHgiDQoJIHZpZXdCb3g9IjAgMCAyNCAyNCIgc3R5bGU9ImVuYWJsZS1iYWNrZ3JvdW5kOm5ldyAwIDAgMjQgMjQ7IiB4bWw6c3BhY2U9InByZXNlcnZlIj4NCjxnPg0KCTxwYXRoIHN0eWxlPSJmaWxsOiNGRkZGRkY7IiBkPSJNNS43LDEzVjguMWgzLjZWNi4yYzAtMy4zLDIuNS02LjIsNS41LTYuMmgzLjl2NC45aC0zLjljLTAuNCwwLTAuOSwwLjUtMC45LDEuM3YxLjloNC45VjEzaC00Ljl2MTENCgkJSDkuM1YxM0g1Ljd6Ii8+DQo8L2c+DQo8L3N2Zz4NCg==", handler: { window: { url: "https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=" + this.data.link } } }, { title: this.language.get("Share on Twitter"), icon: "data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0idXRmLTgiPz4NCjwhLS0gR2VuZXJhdG9yOiBBZG9iZSBJbGx1c3RyYXRvciAyMS4wLjIsIFNWRyBFeHBvcnQgUGx1Zy1JbiAuIFNWRyBWZXJzaW9uOiA2LjAwIEJ1aWxkIDApICAtLT4NCjxzdmcgdmVyc2lvbj0iMS4xIiBpZD0iTGF5ZXJfMSIgeG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvc3ZnIiB4bWxuczp4bGluaz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMTk5OS94bGluayIgeD0iMHB4IiB5PSIwcHgiDQoJIHZpZXdCb3g9IjAgMCAyNCAyNCIgc3R5bGU9ImVuYWJsZS1iYWNrZ3JvdW5kOm5ldyAwIDAgMjQgMjQ7IiB4bWw6c3BhY2U9InByZXNlcnZlIj4NCjxnPg0KCTxwYXRoIGlkPSJ0d2l0dGVyLTQtaWNvbl8xXyIgc3R5bGU9ImZpbGw6I0ZGRkZGRjsiIGQ9Ik0yMS41LDcuMWMwLjMsNi45LTQuOSwxNC42LTE0LDE0LjZjLTIuOCwwLTUuNC0wLjgtNy41LTIuMg0KCQljMi42LDAuMyw1LjItMC40LDcuMy0yYy0yLjIsMC00LTEuNS00LjYtMy40YzAuOCwwLjEsMS41LDAuMSwyLjItMC4xYy0yLjQtMC41LTQtMi42LTMuOS00LjljMC43LDAuNCwxLjQsMC42LDIuMiwwLjYNCgkJQzEsOC4yLDAuNCw1LjMsMS43LDMuMWMyLjQsMyw2LjEsNC45LDEwLjEsNS4xYy0wLjctMy4xLDEuNi02LDQuOC02YzEuNCwwLDIuNywwLjYsMy42LDEuNmMxLjEtMC4yLDIuMi0wLjYsMy4xLTEuMg0KCQljLTAuNCwxLjEtMS4xLDIuMS0yLjIsMi43YzEtMC4xLDEuOS0wLjQsMi44LTAuOEMyMy4zLDUuNSwyMi41LDYuNCwyMS41LDcuMXoiLz4NCjwvZz4NCjwvc3ZnPg0K", handler: { window: { url: "https://twitter.com/home?status=" + this.data.link } } }]), this.view.share.addEventListener("click", function(t) { e.sharePopover.open(), t.stopPropagation() })) } }]), e }() }, function(e, t) { e.exports = function(e) { return '
\r\n \r\n
' } }, function(e, t) { e.exports = function(e) { return '
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n
' } }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return j }); var i = n(3), r = (n.n(i), n(5)), o = (n.n(r), n(6)), a = (n.n(o), n(11)), s = (n.n(a), n(40)), c = (n.n(s), n(2)), l = (n.n(c), n(26)), u = (n.n(l), n(28)), p = (n.n(u), n(0)), f = (n.n(p), n(23)), d = (n.n(f), n(9)), m = (n.n(d), n(7)), h = (n.n(m), n(14)), g = (n.n(h), n(8)), v = (n.n(g), n(18)), y = (n.n(v), n(21)), b = n(152), w = n(153), x = n(32), k = n(249), S = n.n(k); function L(e) { return function(e) { if (Array.isArray(e)) return I(e) }(e) || function(e) { if ("undefined" != typeof Symbol && Symbol.iterator in Object(e)) return Array.from(e) }(e) || function(e, t) { if (e) { if ("string" == typeof e) return I(e, t); var n = Object.prototype.toString.call(e).slice(8, -1); return "Object" === n && e.constructor && (n = e.constructor.name), "Map" === n || "Set" === n ? Array.from(e) : "Arguments" === n || /^(?:Ui|I)nt(?:8|16|32)(?:Clamped)?Array$/.test(n) ? I(e, t) : void 0 } }(e) || function() { throw new TypeError("Invalid attempt to spread non-iterable instance.\nIn order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.") }() } function I(e, t) { (null == t || t > e.length) && (t = e.length); for (var n = 0, i = new Array(t); n < t; n++) i[n] = e[n]; return i } function P(e, t) { for (var n = 0; n < t.length; n++) { var i = t[n]; i.enumerable = i.enumerable || !1, i.configurable = !0, "value" in i && (i.writable = !0), Object.defineProperty(e, i.key, i) } } var j = function() { function e(t, n) { var i = this; ! function(e, t) { if (!(e instanceof t)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this, e), this.popupItem = t, this.isMobileDevice = t.isMobileDevice, this.isCarousel = !0, this.data = n, this.items = [], this.currentItemIndex = 0, this.view = y.j.render(S.a, this.data), n.carousel && n.carousel.length && n.carousel.forEach(function(e) { var t = new { image: b.a, video: w.a } [e.type](i.popupItem, e), n = document.createElement("div"); n.className = x.a.alias + "-popup-item-media-carousel-item"; var r = document.createElement("div"); r.className = x.a.alias + "-popup-item-media-carousel-pagination-item", t.view.appendTo(n), i.view.inner.appendChild(n), i.view.pagination.appendChild(r), i.items.push(t) }), setTimeout(function() { i.fitItems() }), this.watch() } return function(e, t, n) { t && P(e.prototype, t) }(e, [{ key: "init", value: function() { var e = this; return new Promise(function(t, n) { e.items.length ? e.moveTo(0, !0).then(function() { t() }) : n() }) } }, { key: "moveToPrev", value: function() { this.hasPrev() && this.moveTo(this.currentItemIndex - 1) } }, { key: "moveToNext", value: function() { this.hasNext() && this.moveTo(this.currentItemIndex + 1) } }, { key: "moveTo", value: function(e) { var t = this, n = arguments.length > 1 && void 0 !== arguments[1] && arguments[1]; return new Promise(function(i, r) { if (t.currentItemIndex = e, !t.items[e]) return !1; var o = t.items[e]; o !== t.currentItem && (t.currentItem && t.currentItem.isVideo && t.currentItem.pause(), t.currentItem = o, t.popupItem.media = t.currentItem, t.translateTo(e), t.currentItem.init().then(function() { !t.currentItem.isVideo || t.currentItem.isPlaying || n || t.isMobileDevice || t.currentItem.play(), t.fitHeight(), i() }), t.fitArrows(), t.fitPagination()) }) } }, { key: "translateTo", value: function(e) { var t = arguments.length > 1 && void 0 !== arguments[1] && arguments[1], n = e * this.view.element.clientWidth; this.view.wrapper.style.transitionDuration = t ? "0ms" : "400ms", this.view.wrapper.style.transform = "translate3d(-" + n + "px, 0, 0)" } }, { key: "hasPrev", value: function() { return this.currentItemIndex > 0 } }, { key: "hasNext", value: function() { return this.currentItemIndex < this.items.length - 1 } }, { key: "fitArrows", value: function() { this.hasPrev() ? this.view.arrowPrev.classList.remove(x.a.alias + "-popup-item-media-carousel-arrow-disabled") : this.view.arrowPrev.classList.add(x.a.alias + "-popup-item-media-carousel-arrow-disabled"), this.hasNext() ? this.view.arrowNext.classList.remove(x.a.alias + "-popup-item-media-carousel-arrow-disabled") : this.view.arrowNext.classList.add(x.a.alias + "-popup-item-media-carousel-arrow-disabled") } }, { key: "fitPagination", value: function() { var e = this.view.pagination.querySelectorAll("." + x.a.alias + "-popup-item-media-carousel-pagination-item"); L(e).forEach(function(e) { e.classList.remove(x.a.alias + "-popup-item-media-carousel-pagination-item-active") }), e[this.currentItemIndex].classList.add(x.a.alias + "-popup-item-media-carousel-pagination-item-active") } }, { key: "fitHeight", value: function() { var e; e = this.currentItem.isVideo ? this.currentItem.view.video.clientHeight : this.currentItem.view.image.clientHeight, this.view.wrapper.height = e + "px" } }, { key: "fitItems", value: function() { var e = this.view.wrapper.clientWidth; this.items.forEach(function(t) { t.view.element.style.width = e + "px" }) } }, { key: "watch", value: function() { var e, t = this; window.addEventListener("resize", function() { clearTimeout(e), e = setTimeout(function() { t.translateTo(t.currentItemIndex, !0), t.fitItems(), t.fitHeight() }, 100) }), this.view.arrowPrev.addEventListener("click", function() { t.moveToPrev() }), this.view.arrowNext.addEventListener("click", function() { t.moveToNext() }), L(this.view.pagination.querySelectorAll("." + x.a.alias + "-popup-item-media-carousel-pagination-item")).forEach(function(e) { return e.addEventListener("click", function(e) { t.moveTo(t.paginationIndex(e.target)) }) }) } }, { key: "paginationIndex", value: function(e) { for (var t = e.parentNode.childNodes, n = 0, i = 0; i < t.length; i++) { if (t[i] === e) return n; 1 === t[i].nodeType && n++ } return -1 } }]), e }() }, function(e, t) { e.exports = function(e) { return '' } }, function(e, t) { e.exports = function(e) { var t = '
\r\n
\r\n '; return (e.displaying.user || e.displaying.followButton || e.displaying.instagramLink) && (t += '\r\n
\r\n ', e.user && e.displaying.user && (t += '\r\n
\r\n ', e.user.profilePicture && (t += '\r\n
\r\n \r\n ' + e.user.username + '\r\n \r\n
\r\n '), t += '\r\n\r\n
\r\n ', e.user.username && (t += '\r\n \r\n "), t += "\r\n\r\n ", e.location && e.displaying.location && (t += '\r\n \r\n "), t += "\r\n
\r\n
\r\n "), t += "\r\n\r\n ", (e.displaying.followButton || e.displaying.instagramLink) && (t += '\r\n \r\n "), t += "\r\n
\r\n "), t += '\r\n\r\n
\r\n\r\n ', e.callToAction && (t += '\r\n \r\n '), t += "\r\n\r\n ", e.displaying.content && (t += '\r\n
\r\n ', e.displaying.meta && (t += '\r\n
\r\n \r\n\r\n ", e.displaying.share && (t += '\r\n \r\n "), t += "\r\n
\r\n "), t += "\r\n\r\n ", e.displaying.text && (t += '\r\n
\r\n ', e.user.username && (t += '\r\n \r\n ' + e.user.username + "\r\n \r\n "), t += "\r\n\r\n " + e.spacedText + "\r\n
\r\n "), t += '\r\n
\r\n ', e.displaying.comments && (t += "\r\n ", e.comments.forEach(function(e) { t += '\r\n
\r\n \r\n \r\n ' + e.from.username + '\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n ' + e.text + "\r\n \r\n
\r\n " }), t += "\r\n\r\n ", e.showAllComments && (t += '\r\n \r\n "), t += "\r\n "), t += "\r\n
\r\n\r\n ", e.displaying.date && (t += '\r\n
' + e.createdTime + "
\r\n "), t += "\r\n
\r\n "), t += '\r\n
\r\n\r\n
\r\n
' } }, function(e, t) { e.exports = function(e) { return '
\r\n
\r\n
' + e.mobilePanelTitle + '
\r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
' } }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return u }); var i = n(11), r = (n.n(i), n(14)), o = (n.n(r), n(18)), a = (n.n(o), n(21)), s = n(253), c = n.n(s); function l(e, t) { for (var n = 0; n < t.length; n++) { var i = t[n]; i.enumerable = i.enumerable || !1, i.configurable = !0, "value" in i && (i.writable = !0), Object.defineProperty(e, i.key, i) } } var u = function() { function e(t, n) { ! function(e, t) { if (!(e instanceof t)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this, e), this.items = t || [], this.layout = n, this.tuner = n.tuner, this.view = a.j.render(c.a) } return function(e, t, n) { t && l(e.prototype, t) }(e, [{ key: "init", value: function() { var e = this; this.items.forEach(function(t) { t.view.appendTo(e.view.element), setTimeout(function() { return t.fit() }) }) } }]), e }() }, function(e, t) { e.exports = function(e) { return '
' } }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return d }); var i = n(11), r = (n.n(i), n(46)), o = (n.n(r), n(14)), a = (n.n(o), n(18)), s = (n.n(a), n(21)), c = n(41), l = n(32), u = n(255), p = n.n(u); function f(e, t) { for (var n = 0; n < t.length; n++) { var i = t[n]; i.enumerable = i.enumerable || !1, i.configurable = !0, "value" in i && (i.writable = !0), Object.defineProperty(e, i.key, i) } } var d = function() { function e(t) { ! function(e, t) { if (!(e instanceof t)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this, e), this.layout = t, this.language = t.language, this.alreadyShown = !1, this.view = s.j.render(p.a, { labels: { redLike: this.language.get("Liked a while ago") } }), this.watch() } return function(e, t, n) { t && f(e.prototype, t) }(e, [{ key: "checkInViewport", value: function(e) { var t = e.getBoundingClientRect().top, n = t + e.offsetHeight, i = document.body.scrollTop, r = i + window.innerHeight; return n > i && t < r } }, { key: "checkRun", value: function() { !this.alreadyShown && this.checkInViewport(this.layout.view.element) && this.run() } }, { key: "run", value: function() { var e = this, t = this.generateTimeout(3e3, 5e3), n = !0, i = (new Date).getTime(); if (c.a.others.isLocalStorageAvailable() && (this.prevShowTime = parseInt(window.localStorage.getItem(l.a.alias + "-red-like-time"), 10), this.prevShowTime && (n = i - this.prevShowTime > 36e5)), !n) return !1; c.a.others.isLocalStorageAvailable() && window.localStorage.setItem(l.a.alias + "-red-like-time", i), this.alreadyShown = !0, setTimeout(function() { var t = e.findCurrentView(); if (t) { var n = null; t.items.forEach(function(e) { !n && e.data.likesCount && (n = e) }), n && e.show(n) } }, t) } }, { key: "show", value: function(e) { var t = this; this.view.appendTo(e.view.redLikeContainer), setTimeout(function() { t.view.element.classList.add(l.a.alias + "-posts-item-red-like-visible") }, 300), setTimeout(function() { t.hide() }, 5e3) } }, { key: "hide", value: function() { this.view.element.classList.remove(l.a.alias + "-posts-item-red-like-visible") } }, { key: "findCurrentView", value: function() { var e = this, t = null; return this.layout.pages.forEach(function(n) { e.checkInViewport(n.view.element) && (t = n) }), t } }, { key: "generateTimeout", value: function(e, t) { return Math.random() * (t - e) + e } }, { key: "watch", value: function() { var e, t = this, n = function() { clearTimeout(e), e = setTimeout(function() { return t.checkRun() }, 100) }; window.addEventListener("scroll", n), window.addEventListener("resize", n) } }]), e }() }, function(e, t) { e.exports = function(e) { return '
\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n 1\r\n\r\n \r\n ' + e.labels.redLike + "\r\n \r\n
" } }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return w }); var i = n(3), r = (n.n(i), n(5)), o = (n.n(r), n(6)), a = (n.n(o), n(2)), s = (n.n(a), n(15)), c = (n.n(s), n(16)), l = (n.n(c), n(0)), u = (n.n(l), n(23)), p = (n.n(u), n(17)), f = (n.n(p), n(9)), d = (n.n(f), n(7)), m = (n.n(d), n(8)), h = (n.n(m), n(257)); function g(e) { return (g = "function" == typeof Symbol && "symbol" == typeof Symbol.iterator ? function(e) { return typeof e } : function(e) { return e && "function" == typeof Symbol && e.constructor === Symbol && e !== Symbol.prototype ? "symbol" : typeof e })(e) } function v(e, t) { for (var n = 0; n < t.length; n++) { var i = t[n]; i.enumerable = i.enumerable || !1, i.configurable = !0, "value" in i && (i.writable = !0), Object.defineProperty(e, i.key, i) } } function y(e, t) { return (y = Object.setPrototypeOf || function(e, t) { return e.__proto__ = t, e })(e, t) } function b(e) { return (b = Object.setPrototypeOf ? Object.getPrototypeOf : function(e) { return e.__proto__ || Object.getPrototypeOf(e) })(e) } var w = function(e) { ! function(e, t) { if ("function" != typeof t && null !== t) throw new TypeError("Super expression must either be null or a function"); e.prototype = Object.create(t && t.prototype, { constructor: { value: e, writable: !0, configurable: !0 } }), t && y(e, t) }(n, h.a); var t = function(e) { var t = function() { if ("undefined" == typeof Reflect || !Reflect.construct) return !1; if (Reflect.construct.sham) return !1; if ("function" == typeof Proxy) return !0; try { return Date.prototype.toString.call(Reflect.construct(Date, [], function() {})), !0 } catch (e) { return !1 } }(); return function() { var n, i = b(e); if (t) { var r = b(this).constructor; n = Reflect.construct(i, arguments, r) } else n = i.apply(this, arguments); return function(e, t) { return !t || "object" !== g(t) && "function" != typeof t ? function(e) { if (void 0 === e) throw new ReferenceError("this hasn't been initialised - super() hasn't been called"); return e }(e) : t }(this, n) } }(n); function n(e, i, r) { var o; return function(e, t) { if (!(e instanceof n)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this), (o = t.call(this, i, r)).widget = e.widget, o.layout = e, o.options = r, o.fetherHasNext = o.layout.posts.fetcher.hasNext(), o } return function(e, t, n) { t && v(e.prototype, t) }(n, [{ key: "hasNext", value: function() { return this.currentIndex < this.slides.length - 1 || this.options.loop && this.slides.length > 1 || this.fetherHasNext } }, { key: "moveNext", value: function(e) { var t = this; return new Promise(function(n) { t.translating || (t.fetherHasNext = t.layout.posts.fetcher.hasNext(), t.fetherHasNext && t.isEnd() ? t.layout.addView().then(function() { t.updateSlides(), n() }) : n(), t.hasNext() && (t.currentIndex++, t.realIndex++), t.translate(e).then(function() { t.checkLoopNeed() })) }) } }, { key: "checkLoopNeed", value: function() { this.layout.posts.fetcher.hasNext() || this.loop || !this.options.loop || this.enableLoop() } }]), n }() }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return O }); var i = n(3), r = (n.n(i), n(5)), o = (n.n(r), n(6)), a = (n.n(o), n(31)), s = (n.n(a), n(60)), c = (n.n(s), n(11)), l = (n.n(c), n(40)), u = (n.n(l), n(2)), p = (n.n(u), n(26)), f = (n.n(p), n(28)), d = (n.n(f), n(29)), m = (n.n(d), n(0)), h = (n.n(m), n(46)), g = (n.n(h), n(23)), v = (n.n(g), n(9)), y = (n.n(v), n(7)), b = (n.n(y), n(14)), w = (n.n(b), n(8)), x = (n.n(w), n(18)), k = (n.n(x), n(41)); function S(e, t) { return function(e) { if (Array.isArray(e)) return e }(e) || function(e, t) { if ("undefined" != typeof Symbol && Symbol.iterator in Object(e)) { var n = [], i = !0, r = !1, o = void 0; try { for (var a, s = e[Symbol.iterator](); !(i = (a = s.next()).done) && (n.push(a.value), !t || n.length !== t); i = !0); } catch (e) { r = !0, o = e } finally { try { i || null == s.return || s.return() } finally { if (r) throw o } } return n } }(e, t) || L(e, t) || function() { throw new TypeError("Invalid attempt to destructure non-iterable instance.\nIn order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.") }() } function L(e, t) { if (e) { if ("string" == typeof e) return I(e, t); var n = Object.prototype.toString.call(e).slice(8, -1); return "Object" === n && e.constructor && (n = e.constructor.name), "Map" === n || "Set" === n ? Array.from(e) : "Arguments" === n || /^(?:Ui|I)nt(?:8|16|32)(?:Clamped)?Array$/.test(n) ? I(e, t) : void 0 } } function I(e, t) { (null == t || t > e.length) && (t = e.length); for (var n = 0, i = new Array(t); n < t; n++) i[n] = e[n]; return i } function P(e, t) { for (var n = 0; n < t.length; n++) { var i = t[n]; i.enumerable = i.enumerable || !1, i.configurable = !0, "value" in i && (i.writable = !0), Object.defineProperty(e, i.key, i) } } var j = { arrows: !0, drag: !0, speed: 600, autoplayDelay: 0, loop: !0, paginationType: "none" }, O = function() { function e(t, n) { ! function(e, t) { if (!(e instanceof t)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this, e), this.element = t instanceof HTMLElement ? t : t[0], this.options = Object.assign({}, j, n) } return function(e, t, n) { t && P(e.prototype, t) }(e, [{ key: "init", value: function() { this.inner = this.element.querySelector(".eui-slider-inner"), this.isRtl = "rtl" === getComputedStyle(this.inner).direction, this.realSlides = this.element.querySelector(".eui-slider-slide"), this.arrowPrev = this.isRtl ? this.element.querySelector(".eui-slider-arrow-next") : this.element.querySelector(".eui-slider-arrow-prev"), this.arrowNext = this.isRtl ? this.element.querySelector(".eui-slider-arrow-prev") : this.element.querySelector(".eui-slider-arrow-next"), this.dotsContainer = this.element.querySelector(".eui-slider-dots"), this.dotsInner = this.element.querySelector(".eui-slider-dots-inner"), this.currentIndex = 0, this.realIndex = 0, this.sliderWidth = null, this.sliderHeight = null, this.diffX = 0, this.diffY = 0, this.minDiff = 3, this.startX = null, this.startY = null, this.verticalMove = !1, this.horizontalMove = !1, this.translating = !1, this.loop = !1, this.isHovered = !1, this.isTouched = !1, this.allowClick = !0, this.paginationType = ("classic" === this.options.paginationType || "numbers" === this.options.paginationType) && this.options.paginationType, this.updateSlides(), this.updateArrows(), this.speed = parseInt(this.options.speed, 10), this.autoplayDelay = parseInt(this.options.autoplayDelay, 10), this.autoplay = this.autoplayDelay > 0, this.autoplay && (this.autoplayEnabled = !0, this.autoplayPaused = !1, this.autoplayTimeout = null, this.autoplayDelay = Math.max(this.autoplayDelay, this.speed), this.startAutoplay()), this.watch() } }, { key: "hasPrev", value: function() { return this.currentIndex > 0 || this.loop } }, { key: "hasNext", value: function() { return this.currentIndex < this.slides.length - 1 || this.loop } }, { key: "hasIndex", value: function(e) { return e <= this.slides.length } }, { key: "isBeginning", value: function() { return 0 === this.currentIndex } }, { key: "isEnd", value: function() { return this.currentIndex === this.slides.length - 1 } }, { key: "isRealBeginning", value: function() { return 0 === this.realIndex } }, { key: "isRealEnd", value: function() { return this.realIndex === this.realSlides.length - 1 } }, { key: "updateArrows", value: function() { this.options.arrows && this.hasPrev() ? this.arrowPrev.classList.add("eui-slider-arrow-enabled") : this.arrowPrev.classList.remove("eui-slider-arrow-enabled"), this.options.arrows && this.hasNext() ? this.arrowNext.classList.add("eui-slider-arrow-enabled") : this.arrowNext.classList.remove("eui-slider-arrow-enabled") } }, { key: "movePrev", value: function(e) { this.translating || (this.hasPrev() && (this.currentIndex--, this.realIndex--), this.translate(e)) } }, { key: "moveNext", value: function(e) { this.translating || (this.hasNext() && (this.currentIndex++, this.realIndex++), this.translate(e)) } }, { key: "moveTo", value: function(e, t) { if (!this.hasIndex(e)) return !1; e = parseInt(e), this.currentIndex = e - 1, this.realIndex = e, this.translate(t) } }, { key: "translate", value: function(e) { var t = this; return new Promise(function(n, i) { t.translateStart(), e ? (t.inner.style.transform = "translate3d(".concat(t.isRtl ? "+" : "-").concat(100 * t.realIndex, "%,0,0)"), t.inner.style.transitionDuration = "0ms", t.translateEnd(), n()) : (t.translating = !0, t.inner.classList.add("eui-slider-inner-translating"), t.inner.style.transform = "translate3d(".concat(t.isRtl ? "+" : "-").concat(100 * t.realIndex, "%,0,0)"), t.inner.style.transitionDuration = t.speed + "ms", setTimeout(function() { t.translating = !1, t.inner.classList.remove("eui-slider-inner-translating"), t.inner.style.transitionDuration = "0ms", t.translateEnd(), n() }, t.speed)) }) } }, { key: "updateSlidesClasses", value: function() { this.slides.forEach(function(e) { e.classList.remove("eui-slider-slide-active") }), this.slides[this.currentIndex] && this.slides[this.currentIndex].classList.add("eui-slider-slide-active") } }, { key: "translateEnd", value: function() { this.updateLoopPosition(), this.updateSlidesClasses(), this.updateArrows(), this.startAutoplay() } }, { key: "translateStart", value: function() { this.stopAutoplay(), this.dots && this.setActiveDot(this.currentIndex) } }, { key: "getCoordinates", value: function(e) { return k.a.others.isMobileDevice() ? e.originalEvent && e.originalEvent.changedTouches ? [e.originalEvent.changedTouches[0].clientX, e.originalEvent.changedTouches[0].clientY] : e.changedTouches ? [e.changedTouches[0].clientX, e.changedTouches[0].clientY] : [0, 0] : [e.pageX, e.pageY] } }, { key: "watch", value: function() { var e = this; if (this.options.drag && (this.hasPrev() || this.hasNext())) { var t = function(t) { if (!e.translating) { e.isTouched = !0, e.verticalMove = !1, e.horizontalMove = !1, e.diffX = 0, e.diffY = 0; var n = S(e.getCoordinates(t), 2); e.startX = n[0], e.startY = n[1], e.sliderWidth = e.element.offsetWidth, e.sliderHeight = e.element.offsetHeight } }, n = function(t) { if (e.isTouched) { var n, i; e.allowClick = !1; var r = S(e.getCoordinates(t), 2); n = r[0], i = r[1], e.diffX = (e.startX - n) / e.sliderWidth * 100, e.diffY = (e.startY - i) / e.sliderHeight * 100, Math.abs(e.diffX) > e.minDiff && !e.verticalMove && (e.horizontalMove = !0), Math.abs(e.diffY) > e.minDiff && !e.horizontalMove && (e.verticalMove = !0), e.verticalMove || (e.loop || (!e.realIndex && e.diffX < 0 || e.realIndex === e.realSlides.length && e.diffX > 0) && (e.diffX /= 2), e.inner.style.transform = "translate3d(" + (100 * -e.realIndex - e.diffX) + "%,0,0)", t.preventDefault()) } }, i = function() { if (e.isTouched) { if (e.isTouched = !1, setTimeout(function() { e.allowClick = !0 }), e.translating) return; e.horizontalMove && e.diffX <= -e.minDiff ? e.movePrev() : e.horizontalMove && e.diffX >= e.minDiff ? e.moveNext() : e.translate() } }; this.inner.addEventListener("click", function(t) { !e.allowClick && (Math.abs(e.diffX) > 1 || Math.abs(e.diffY) > 1) && (t.preventDefault(), t.stopPropagation(), t.stopImmediatePropagation()) }.bind(this), !0), this.inner.addEventListener("dragstart", function(e) { return e.preventDefault() }, !0), this.inner.addEventListener("mousedown", t.bind(this)), this.inner.addEventListener("touchstart", t.bind(this)), document.body.addEventListener("mousemove", n.bind(this), { passive: !1 }), document.body.addEventListener("touchmove", n.bind(this), { passive: !1 }), document.body.addEventListener("mouseup", i.bind(this)), document.body.addEventListener("touchend", i.bind(this)) } this.element.addEventListener("mouseenter", function() { e.isHovered = !0, e.stopAutoplay() }), this.element.addEventListener("mouseleave", function() { e.isHovered = !1, e.startAutoplay() }), this.arrowPrev.addEventListener("click", this.movePrev.bind(this, !1)), this.arrowPrev.addEventListener("touchend", this.movePrev.bind(this, !1)), this.arrowNext.addEventListener("click", this.moveNext.bind(this, !1)), this.arrowNext.addEventListener("touchend", this.moveNext.bind(this, !1)) } }, { key: "renderDots", value: function() { var e = this; if (!(!this.dotsInner && this.slides.length < 2 || !this.paginationType)) { this.dotsInner.innerHTML = "", this.dots = [], this.dotsContainer.classList.add("eui-slider-dots-" + this.paginationType); for (var t = function(t) { var n = document.createElement("span"); n.setAttribute("class", "eui-slider-dots-item"), n.setAttribute("data-eui-slider-dot", t + 1), "numbers" === e.paginationType && (n.innerText = t + 1), n.addEventListener("click", function() { e.moveTo(n.getAttribute("data-eui-slider-dot")) }), e.dots.push(n), e.dotsInner.appendChild(n) }, n = 0; n < this.slides.length; n++) t(n); this.setActiveDot(this.currentIndex) } } }, { key: "setActiveDot", value: function() { var e = this; if (this.dots.length) { var t = parseInt(this.currentIndex); this.loop && (t = this.realIndex - 1, this.isRealEnd() ? t = this.slides.length - 1 : (this.isBeginning() || t < 0) && (t = 0)); var n = this.dots[0].offsetWidth, i = getComputedStyle(this.dots[0]), r = n + parseInt(i.marginLeft) + parseInt(i.marginRight); this.dots.forEach(function(n) { n.className = "eui-slider-dots-item", "classic" === e.paginationType && (n.style.left = e.dotsInner.offsetWidth / 2 - (t + 1) * r + r / 2 + "px") }), this.dots[t] && this.dots[t].classList.add("eui-slider-dots-item-active"), this.dots[t - 1] && (this.dots[t - 1].classList.add("eui-slider-dots-item-active-prev"), this.dots[t - 2] && this.dots[t - 2].classList.add("eui-slider-dots-item-active-prev-prev")), this.dots[t + 1] && (this.dots[t + 1].classList.add("eui-slider-dots-item-active-next"), this.dots[t + 2] && this.dots[t + 2].classList.add("eui-slider-dots-item-active-next-next")) } } }, { key: "startAutoplay", value: function() { !this.isHovered && this.autoplayEnabled && (this.autoplayPaused = !1, this.tickAutoplay()) } }, { key: "stopAutoplay", value: function() { this.autoplayEnabled && (clearTimeout(this.autoplayTimeout), this.autoplayPaused = !0) } }, { key: "tickAutoplay", value: function() { var e = this; this.autoplayTimeout = setTimeout(function() { e.autoplayEnabled && !e.autoplayPaused && e.moveNext() }, this.autoplayDelay) } }, { key: "enableAutoplay", value: function() { this.autoplayEnabled = !0, this.startAutoplay() } }, { key: "disableAutoplay", value: function() { this.autoplayEnabled = !1, this.stopAutoplay() } }, { key: "enableLoop", value: function() { if (!(this.loop || this.slides.length < 2)) { var e = this.slides[0].cloneNode(!0), t = this.slides[this.slides.length - 1].cloneNode(!0); e.classList.add("eui-slider-slide-clone"), t.classList.add("eui-slider-slide-clone"), this.inner.appendChild(e), this.inner.insertBefore(t, this.inner.firstChild), this.updateSlides(), this.realIndex++, this.translate(!0), this.loop = !0 } } }, { key: "updateLoopPosition", value: function() { this.loop && (this.isRealBeginning() && (this.currentIndex = this.slides.length - 1, this.realIndex = this.realSlides.length - 1 < 1 ? 1 : this.realSlides.length - 2, this.translate(!0)), this.isRealEnd() && (this.realIndex = 1, this.currentIndex = 0, this.translate(!0))) } }, { key: "updateSlides", value: function() { var e; this.realSlides = this.element.querySelectorAll(".eui-slider-slide"), this.slides = (e = this.realSlides, function(e) { if (Array.isArray(e)) return I(e) }(e) || function(e) { if ("undefined" != typeof Symbol && Symbol.iterator in Object(e)) return Array.from(e) }(e) || L(e) || function() { throw new TypeError("Invalid attempt to spread non-iterable instance.\nIn order to be iterable, non-array objects must have a [Symbol.iterator]() method.") }()).filter(function(e) { return !e.classList.contains("eui-slider-slide-clone") }), this.renderDots() } }]), e }() }, function(e, t) { e.exports = function(e) { return '
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
' } }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return P }); var i = n(3), r = (n.n(i), n(5)), o = (n.n(r), n(6)), a = (n.n(o), n(2)), s = (n.n(a), n(72)), c = (n.n(s), n(15)), l = (n.n(c), n(16)), u = (n.n(l), n(0)), p = (n.n(u), n(17)), f = (n.n(p), n(90)), d = (n.n(f), n(9)), m = (n.n(d), n(7)), h = (n.n(m), n(8)), g = (n.n(h), n(21)), v = n(145), y = n(32), b = n(260), w = n.n(b); function x(e) { return (x = "function" == typeof Symbol && "symbol" == typeof Symbol.iterator ? function(e) { return typeof e } : function(e) { return e && "function" == typeof Symbol && e.constructor === Symbol && e !== Symbol.prototype ? "symbol" : typeof e })(e) } function k(e, t) { for (var n = 0; n < t.length; n++) { var i = t[n]; i.enumerable = i.enumerable || !1, i.configurable = !0, "value" in i && (i.writable = !0), Object.defineProperty(e, i.key, i) } } function S(e, t, n) { return (S = "undefined" != typeof Reflect && Reflect.get ? Reflect.get : function(e, t, n) { var i = function(e, t) { for (; !Object.prototype.hasOwnProperty.call(e, t) && null !== (e = I(e));); return e }(e, t); if (i) { var r = Object.getOwnPropertyDescriptor(i, t); return r.get ? r.get.call(n) : r.value } })(e, t, n || e) } function L(e, t) { return (L = Object.setPrototypeOf || function(e, t) { return e.__proto__ = t, e })(e, t) } function I(e) { return (I = Object.setPrototypeOf ? Object.getPrototypeOf : function(e) { return e.__proto__ || Object.getPrototypeOf(e) })(e) } var P = function(e) { ! function(e, t) { if ("function" != typeof t && null !== t) throw new TypeError("Super expression must either be null or a function"); e.prototype = Object.create(t && t.prototype, { constructor: { value: e, writable: !0, configurable: !0 } }), t && L(e, t) }(n, v.a); var t = function(e) { var t = function() { if ("undefined" == typeof Reflect || !Reflect.construct) return !1; if (Reflect.construct.sham) return !1; if ("function" == typeof Proxy) return !0; try { return Date.prototype.toString.call(Reflect.construct(Date, [], function() {})), !0 } catch (e) { return !1 } }(); return function() { var n, i = I(e); if (t) { var r = I(this).constructor; n = Reflect.construct(i, arguments, r) } else n = i.apply(this, arguments); return function(e, t) { return !t || "object" !== x(t) && "function" != typeof t ? function(e) { if (void 0 === e) throw new ReferenceError("this hasn't been initialised - super() hasn't been called"); return e }(e) : t }(this, n) } }(n); function n() { return function(e, t) { if (!(e instanceof n)) throw new TypeError("Cannot call a class as a function") }(this), t.apply(this, arguments) } return function(e, t, n) { t && k(e.prototype, t) }(n, [{ key: "init", value: function(e) { return !e && (S(I(n.prototype), "init", this).call(this), this.watch(), this.addView()) } }, { key: "createView", value: function() { return g.j.render(w.a, { loadMore: this.language.get("Load more") }) } }, { key: "addView", value: function() { var e = this, t = !(arguments.length > 0 && void 0 !== arguments[0]) || arguments[0]; return S(I(n.prototype), "addView", this).call(this, t).then(function() { e.posts.fetcher.hasNext() ? (e.view.loadMore.classList.add(y.a.alias + "-posts-grid-load-more-visible"), e.view.loadMoreContainer.classList.add(y.a.alias + "-posts-grid-load-more-enabled")) : (e.view.loadMore.classList.remove(y.a.alias + "-posts-grid-load-more-visible"), e.view.loadMoreContainer.classList.remove(y.a.alias + "-posts-grid-load-more-enabled")) }) } }, { key: "watch", value: function() { var e = this; S(I(n.prototype), "watch", this).call(this), this.view.loadMore.addEventListener("click", function() { var t = y.a.alias + "-posts-grid-load-more-loading"; e.view.loadMore.classList.add(t), e.addView().then(function() { dispatchEvent(new Event("instagramFeedLoadMore")), e.view.loadMore.classList.remove(t) }) }) } }]), n }() }, function(e, t) { e.exports = function(e) { return '
\r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n ' + e.loadMore + '\r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
' } }, function(e, t) { e.exports = function(e) { return '
\r\n
\r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
' } }, function(e, t) { e.exports = function(e) { var t = "" } }, function(e, t, n) { n.d(t, "a", function() { return i }); var i = { en: {}, de: { "View on Instagram": "Auf Instagram ansehen", Follow: "Folgen", "Liked by %1": "Geliked von %1", "Liked by %1 and %2 others": "Geliked von %1 und %2 anderen", "%1 likes": "%1 gefällt das", "View all %1 comments": "Alle %1 Kommentare sehen", more: "mehr", "Load more": "Mehr laden", Share: "Teilen", "Share on Facebook": "Auf Facebook teilen", "Share on Twitter": "Auf Twitter teilen", "%1 days ago": "vor %1 Tagen", "%1 hours ago": "vor %1 Stunden", "%1 minutes ago": "vor %1 Minuten", "%1 seconds ago": "vor %1 Sekunden", "Liked a while ago": "Gefiel mir vor einer Weile" }, es: { "View on Instagram": "Ver en Instagram", Follow: "Seguir", "Liked by %1": "Me gustó %1", "Liked by %1 and %2 others": "Me gustó %1 y otros %2", "%1 likes": "%1 me gusta", "View all %1 comments": "Ver los %1 comentarios", more: "ver más", "Load more": "Cargar más", Share: "Compartir", "Share on Facebook": "Compartir en Facebook", "Share on Twitter": "Compartir en Twitter", "%1 days ago": "hace %1 días", "%1 hours ago": "hace %1 horas", "%1 minutes ago": "hace %1 minutos", "%1 seconds ago": "hace %1 segundos", "Liked a while ago": "Le gustó recientemente" }, fi: { "View on Instagram": "Katsele Instagramissa", Follow: "Seuraa", "Liked by %1": "Toivoi %1", "Liked by %1 and %2 others": "Toivoi %1 ja %2 muuta", "%1 likes": "%1 tykkäystä", "View all %1 comments": "Näytä kaikki %1 kommenttia", more: "lisää", "Load more": "Lataa lisää", Share: "Jaa", "Share on Facebook": "Jaa Facebookissa", "Share on Twitter": "Jaa Twitterissä", "%1 days ago": "%1 päivää sitten", "%1 hours ago": "%1 tuntia sitten", "%1 minutes ago": "%1 minuuttia sitten", "%1 seconds ago": "%1 sekuntia sitten", "Liked a while ago": "Äskettäin piti sitä" }, fr: { "View on Instagram": "Voir sur Instagram", Follow: "S`abonner", "Liked by %1": "Aimé par %1", "Liked by %1 and %2 others": "Aimé par %1 et %2 autres", "%1 likes": "%1 aiment", "View all %1 comments": "Afficher tous les %1 commentaires", more: "voir plus", "Load more": "Charger plus", Share: "Partager", "Share on Facebook": "Partager sur Facebook", "Share on Twitter": "Partager sur Twitter", "%1 days ago": "il Y A %1 jours", "%1 hours ago": "il Y A %1 heures", "%1 minutes ago": "il Y A %1 minutes", "%1 seconds ago": "il y a %1 secondes", "Liked a while ago": "Récemment aimé" }, it: { "View on Instagram": "Vedi su Instagram", Follow: "Segui", "Liked by %1": "È piaciuto a %1", "Liked by %1 and %2 others": "È piaciuto a %1 e altri %2", "%1 likes": "%1 Mi piace", "View all %1 comments": "Visualizza tutti i %1 commenti", more: "vedi altro", "Load more": "Caricare di più", Share: "Condividere", "Share on Facebook": "Condividi su Facebook", "Share on Twitter": "Condividi su Twitter", "%1 days ago": "%1 giorni fa", "%1 hours ago": "%1 ore fa", "%1 minutes ago": "%1 minuti fa", "%1 seconds ago": "%1 secondi fa", "Liked a while ago": "Piaciuto recentemente" }, nl: { "View on Instagram": "Bekijk op Instagram", Follow: "Volgen", "Liked by %1": "Leuk gevonden door %1", "Liked by %1 and %2 others": "Leuk gevonden door %1 en %2 anderen", "%1 likes": "%1 vind ik leuks", "View all %1 comments": "Bekijk alle %1 reacties", more: "meer", "Load more": "Meer laden", Share: "Delen", "Share on Facebook": "Delen op Facebook", "Share on Twitter": "Delen op Twitter", "%1 days ago": "%1 dagen geleden", "%1 hours ago": "%1 uur geleden", "%1 minutes ago": "%1 minuten geleden", "%1 seconds ago": "%1 seconden geleden", "Liked a while ago": "Onlangs geliked" }, no: { "View on Instagram": "Se på Instagram", Follow: "Følg", "Liked by %1": "Likte av %1", "Liked by %1 and %2 others": "Likte av %1 og %2 andre", "%1 likes": "%1 liker", "View all %1 comments": "Se alle %1 kommentarer", more: "mer", "Load more": "Last mer", Share: "Dele", "Share on Facebook": "Del på Facebook", "Share on Twitter": "Del på Twitter", "%1 days ago": "%1 dager siden", "%1 hours ago": "%1 timer siden", "%1 minutes ago": "%1 minutter siden", "%1 seconds ago": "%1 sekunder siden", "Liked a while ago": "Nylig likte" }, pl: { "View on Instagram": "Zobacz na Instagramie", Follow: "Obserwuj", "Liked by %1": "Polubione przez %1", "Liked by %1 and %2 others": "Polubione przez %1 i %2 innych", "%1 likes": "%1 polubień", "View all %1 comments": "Zobacz wszystkie %1 komentarzy", more: "jeszcze", "Load more": "Załaduj więcej", Share: "Dzielić", "Share on Facebook": "Udostępnij na Facebooku", "Share on Twitter": "Podziel się na Twitterze", "%1 days ago": "%1 dni temu", "%1 hours ago": "%1 godzin temu", "%1 minutes ago": "%1 min temu", "%1 seconds ago": "%1 sekundy temu", "Liked a while ago": "Ostatnio polubione" }, "pt-BR": { "View on Instagram": "Ver no Instagram", Follow: "Seguir", "Liked by %1": "Gostei de %1", "Liked by %1 and %2 others": "Gostei de %1 e outros %2", "%1 likes": "%1 curtidas", "View all %1 comments": "Exibir todos os %1 comentários", more: "ver mais", "Load more": "Carregar mais", Share: "Compartilhar", "Share on Facebook": "Compartilhar no Facebook", "Share on Twitter": "Compartilhar no Twitter", "%1 days ago": "hà %1 dias", "%1 hours ago": "hà %1 horas", "%1 minutes ago": "hà %1 minutos", "%1 seconds ago": "hà %1 segundos", "Liked a while ago": "Recentemente gostou" }, sl: { "View on Instagram": "Poglej na Instagramu", Follow: "Sledite", "Liked by %1": "Všeč %1", "Liked by %1 and %2 others": "Všeč %1 in %2 drugih", "%1 likes": "%1 všeč", "View all %1 comments": "Ogled vseh %1 komentarjev", more: "več", "Load more": "Naloži več", Share: "Deliti", "Share on Facebook": "Deli na Facebooku", "Share on Twitter": "Delite na Twitterju", "%1 days ago": "pred %1 dnevi", "%1 hours ago": "pred %1 urami", "%1 minutes ago": "pred %1 minutami", "%1 seconds ago": "pred %1 sekundami", "Liked a while ago": "Je bilo všeč nedavno" }, "sk-SK": { "View on Instagram": "Pozrieť na Instagrame", Follow: "Sledovať", "Liked by %1": "Páči sa %1", "Liked by %1 and %2 others": "Páči sa %1 a %2 ďalším", "%1 likes": "%1 rád", "View all %1 comments": "Pozrieť všetkých %1 komentárov", more: "viac", "Load more": "Načítať viac", Share: "Zdieľať", "Share on Facebook": "Zdieľať na Facebook", "Share on Twitter": "Zdieľať na Twitter", "%1 days ago": "%1 dní staré", "%1 hours ago": "%1 hodín staré", "%1 minutes ago": "%1 minút staré", "%1 seconds ago": "%1 sekúnd staré", "Liked a while ago": "Páčilo sa to už pred chvíľou" }, sv: { "View on Instagram": "Titta på Instagram", Follow: "Följ", "Liked by %1": "Gillade av %1", "Liked by %1 and %2 others": "Gillade av %1 och %2 andra", "%1 likes": "%1 gillar", "View all %1 comments": "Visa alla %1 kommentarer", more: "mer", "Load more": "Ladda mer", Share: "Dela med sig", "Share on Facebook": "Dela på Facebook", "Share on Twitter": "Dela på Twitter", "%1 days ago": "för %1 dygn sedan", "%1 hours ago": "för %1 timmar sedan", "%1 minutes ago": "för %1 minuter sedan", "%1 seconds ago": "för %1 sekunder sedan", "Liked a while ago": "Gillade för ett tag sedan" }, tr: { "View on Instagram": "Instagram'da görüntüle", Follow: "Takip et", "Liked by %1": "%1 ve diğer", "Liked by %1 and %2 others": "%1 ve diğer %2 kişi beğendi", "%1 likes": "%1 beğenme", "View all %1 comments": "Tüm %1 yorum", more: "еще", "Load more": "Daha fazla yükle", Share: "Paylaş", "Share on Facebook": "Facebook'ta Paylaş", "Share on Twitter": "Twitter'da paylaş", "%1 days ago": "%1 gün önce", "%1 hours ago": "%1 saat önce", "%1 minutes ago": "%1 dakika önce", "%1 seconds ago": "%1 saniye önce", "Liked a while ago": "Son zamanlarda beğendi" }, ru: { "View on Instagram": "Посмотреть в Instagram", Follow: "Подписаться", "Liked by %1": "Понравилось %1", "Liked by %1 and %2 others": "Понравилось %1 и еще %2 людям", "%1 likes": "Нравится: %1", "View all %1 comments": "Посмотреть все %1 комментариев", more: "еще", "Load more": "Загрузить еще", Share: "Поделиться", "Share on Facebook": "Поделиться на Facebook", "Share on Twitter": "Поделиться на Twitter", "%1 days ago": "%1 дней назад", "%1 hours ago": "%1 часов назад", "%1 minutes ago": "%1 минут назад", "%1 seconds ago": "%1 секунд назад", "Liked a while ago": "Понравилось недавно" }, hi: { "View on Instagram": "इन्सटाग्राम पर देखें", Follow: "फ़ॉलो करें", "Liked by %1": "%1 पसंद", "Liked by %1 and %2 others": "%1 और %2 अन्य की पसंद", "%1 likes": "%1 पसंद", "View all %1 comments": "सभी %1 टिप्पणियां देखेंв", more: "अधिक", "Load more": "और लोड करें", Share: "शेयर", "Share on Facebook": "फेसबुक पर सांझा करें", "Share on Twitter": "ट्विटर पर साझा करें", "%1 days ago": "%1 दिन पहले", "%1 hours ago": "%1 घंटे पहले", "%1 minutes ago": "%1 मिनट पहले", "%1 seconds ago": "%1 सेकंड पहले", "Liked a while ago": "थोड़ी देर पहले पसंद आया" }, ko: { "View on Instagram": "Instagram보기", Follow: "팔로우", "Liked by %1": "%1 명이 좋아함", "Liked by %1 and %2 others": "%1 외 %2 명이 좋아함", "%1 likes": "%1 명이 좋아합니다.", "View all %1 comments": "모두보기 %1 댓글", more: "더", "Load more": "더 많은로드", Share: "몫", "Share on Facebook": "Facebook에서 공유", "Share on Twitter": "Twitter에서 공유", "%1 days ago": "%1일 전", "%1 hours ago": "%1시간 전", "%1 minutes ago": "%1분 전", "%1 seconds ago": "%1초 전", "Liked a while ago": "최근에 좋아하는" }, "zh-CN": { "View on Instagram": "在Instagram上查看", Follow: "天注", "Liked by %1": "%1人喜欢", "Liked by %1 and %2 others": "%1和其他%2人喜欢", "%1 likes": "%1喜欢", "View all %1 comments": "查看所有%1条评论", more: "更多", "Load more": "装载更多", Share: "分享", "Share on Facebook": "分享到Facebook", "Share on Twitter": "分享到Twitter", "%1 days ago": "%1天前", "%1 hours ago": "%1小时前", "%1 minutes ago": "%1分钟前", "%1 seconds ago": "%1秒前", "Liked a while ago": "它被喜欢" }, "zh-HK": { "View on Instagram": "在Instagram上查看", Follow: "追蹤", "Liked by %1": "%1人讚好", "Liked by %1 and %2 others": "%1和其他%2人讚好", "%1 likes": "%1喜歡", "View all %1 comments": "查看全部 %1 則回應", more: "更多", "Load more": "載入更多", Share: "分享", "Share on Facebook": "分享到Facebook", "Share on Twitter": "分享到Twitter", "%1 days ago": "%1天前", "%1 hours ago": "%1小時前", "%1 minutes ago": "%1分鐘前", "%1 seconds ago": "%1秒前", "Liked a while ago": "它被喜歡" }, ja: { "View on Instagram": "インスタグラムで見る", Follow: "フォローする", "Liked by %1": "%1が好き", "Liked by %1 and %2 others": "%1と他%2人が好き", "%1 likes": "%1人のお気に入り", "View all %1 comments": "%1件のコメントをすべて表示", more: "もっと", "Load more": "もっと読み込む", Share: "シェア", "Share on Facebook": "Facebookでシェア", "Share on Twitter": "Twitterで共有する", "%1 days ago": "%1日前", "%1 hours ago": "%1時間前", "%1 minutes ago": "%1分前", "%1 seconds ago": "%1秒前", "Liked a while ago": "最近気に入った" }, vn: { "View on Instagram": "Xem trên Instagram", Follow: "Theo", "Liked by %1": "Thích bởi %1", "Liked by %1 and %2 others": "Thích bởi %1 và %2 người khác", "%1 likes": "%1 lượt thích", "View all %1 comments": "Xem tất cả %1 ý kiến", more: "hơn", "Load more": "Tải thêm", Share: "Chia sẻ", "Share on Facebook": "Chia sẽ trên Facebook", "Share on Twitter": "Chia sẽ trên Twitter", "%1 days ago": "%1 ngày trước", "%1 hours ago": "%1 giờ trước", "%1 minutes ago": "%1 phút trước", "%1 seconds ago": "%1 giây trước", "Liked a while ago": "Thích nó gần đây" }, "he-IL": { "View on Instagram": "לצפייה באינסטגרם", Follow: "לעקוב אחרי", "Liked by %1": "%1 אחרים אהבו", "Liked by %1 and %2 others": "%1 ועוד %2 אחרים אהבו", "%1 likes": "%1 אהבתי", "View all %1 comments": "לצפייה בכל %1 התגובות", more: "עוד", "Load more": "טען עוד", Share: "שיתוף", "Share on Facebook": "שיתוף בפייסבוק", "Share on Twitter": "שיתוף בטוויטר", "%1 days ago": "לפני %1 ימים", "%1 hours ago": "לפני %1 שעות", "%1 minutes ago": "לפני %1 דקות", "%1 seconds ago": "לפני %1 שניות", "Liked a while ago": "אהב את זה לאחרונה" }, "fa-IR": { "View on Instagram": "نمایش در اینستاگرام", Follow: "دنبال کردن", "Liked by %1": "لایک شده توسط Andrew", "Liked by %1 and %2 others": "لایک شده توسط 1% و 2% نفر دیگر", "%1 likes": "%1 دوست دارد", "View all %1 comments": "نمایش همه ی 1% کامنت", more: "بیشتر", "Load more": "بارگذاری موارد بیشتر", Share: "اشتراک", "Share on Facebook": "اشتراک در فیسبوک", "Share on Twitter": "اشتراک در توییتر", "%1 days ago": "%1 روز قبل", "%1 hours ago": "%1 ساعت قبل", "%1 minutes ago": "%1 دقیقه قبل", "%1 seconds ago": "%1 ثانیه قبل", "Liked a while ago": "لحظاتی پیش لایک شده" }, ar: { "View on Instagram": " مشاهدة على انستغرام", Follow: "متابعة", "Liked by %1": " اعجب بواسطة %1", "Liked by %1 and %2 others": "اعجب بواسطة %1 و %2 آخرون", "%1 likes": "%1 يحب", "View all %1 comments": "شاهد الـ %1 تعليق", more: "المزيد", "Load more": "المزيد", Share: "مشاركة", "Share on Facebook": "شارك على الفيسبوك", "Share on Twitter": "شارك على تويتر", "%1 days ago": "قبل %1 يوم", "%1 hours ago": "قبل %1 ساعة", "%1 minutes ago": "قبل %1 دقيقة", "%1 seconds ago": "قبل %1 ثانية", "Liked a while ago": "اعجب قبل لحظات" }, dk: { "View on Instagram": "Vis på Instagram", Follow: "Følg", "Liked by %1": "Synes godt om fra %1", "Liked by %1 and %2 others": "Synes godt om fra %1 og %2 andre", "%1 likes": "%1 synes godt om", "View all %1 comments": "Vis alle %1 kommentarer", more: "mere", "Load more": "Indlæs flere", Share: "Del", "Share on Facebook": "Del på Facebook", "Share on Twitter": "Del på Twitter", "%1 days ago": "%1 dage siden", "%1 hours ago": "%1 timer siden", "%1 minutes ago": "%1 minutter siden", "%1 seconds ago": "%1 sekunder siden", "Liked a while ago": "Synes godt for et stykke tid siden" }, cs: { "View on Instagram": "Prohlédnout na Instagramu", Follow: "Sledovat", "Liked by %1": "Líbí se uživateli %1", "Liked by %1 and %2 others": "Líbí se uživatelům %1 a %2 dalším", "%1 likes": "%1 Líbí se", "View all %1 comments": "Přečíst všech %1 komentářů", more: "více", "Load more": "Načíst více", Share: "Sdílet", "Share on Facebook": "Sdílet na Facebooku", "Share on Twitter": "Sdílet na Twitteru", "%1 days ago": "Před %1 dny", "%1 hours ago": "Před %1 hodinami", "%1 minutes ago": "Před %1 minutami", "%1 seconds ago": "Před %1 sekundami", "Liked a while ago": "Někomu se před chvílí líbilo" }, hu: { "View on Instagram": "Megtekités instagrammon", Follow: "Kövess", "Liked by %1": "Kedveli %1", "Liked by %1 and %2 others": "Kedveli %1 és %2 további személy", "%1 likes": "%1 kedvelés", "View all %1 comments": "Megnézem mind a %1 hozzászólást", more: "tovább", "Load more": "Tovább", Share: "Megosztás", "Share on Facebook": "Megosztás Facebookon", "Share on Twitter": "Megosztás Twitteren", "%1 days ago": "%1 napja", "%1 hours ago": "%1 órája", "%1 minutes ago": "%1 perce", "%1 seconds ago": "%1 másodperce", "Liked a while ago": "Korábban lájkoltam" }, "hr-HR": { "View on Instagram": "Pogledaj na Instagramu", Follow: "Prati", "Liked by %1": "%1 se sviđa", "Liked by %1 and %2 others": "%1 i %2 drugih se sviđa", "%1 likes": "Sviđa mi se: %1", "View all %1 comments": "Pogledaj svih %1 komentara", more: "više", "Load more": "Učitaj više", Share: "Podjeli", "Share on Facebook": "Podjeli na Facebooku", "Share on Twitter": "Podjeli na Twitteru", "%1 days ago": "prije %1 dana", "%1 hours ago": "prije %1 sati", "%1 minutes ago": "prije %1 minuta", "%1 seconds ago": "prije %1 sekundi", "Liked a while ago": "Sviđa se prije dosta vremena" }, ro: { "View on Instagram": "Vezi pe Instagram", Follow: "Urmărește", "Liked by %1": "Apreciat de %1", "Liked by %1 and %2 others": "Apreciat de %1 și alții %2 ", "%1 likes": "%1 aprecieri", "View all %1 comments": "Vezi toate cele %1 comentarii", more: "mai mult", "Load more": "Vezi mai multe", Share: "Distribuie", "Share on Facebook": "Distribuie pe Facebook", "Share on Twitter": "Distribuie pe Twitter", "%1 days ago": "acum %1 de zile", "%1 hours ago": "acum %1 ore", "%1 minutes ago": "acum %1 minute", "%1 seconds ago": "acum %1 secunde", "Liked a while ago": "Apreciat de ceva vreme" }, lt: { "View on Instagram": "Rodyti Instagram'e", Follow: "Sekti", "Liked by %1": "%1 paspaudė patinka", "Liked by %1 and %2 others": "%1 ir %2 kiti paspaudė patinka", "%1 likes": "%1 patinka tai", "View all %1 comments": "Rodyti visus %1 komentarus", more: "daugiau", "Load more": "Rodyti daugiau", Share: "Dalintis", "Share on Facebook": "Dalintis Facebook'e", "Share on Twitter": "Dalintis Twitter'yje", "%1 days ago": "prieš %1 dienas", "%1 hours ago": "prieš %1 valandų", "%1 minutes ago": "prieš %1 minutes", "%1 seconds ago": "prieš %1 sekundes", "Liked a while ago": "Patiko anksčiau" }, az: { "View on Instagram": "Instagram-da bax", Follow: "İzlə", "Liked by %1": "%1 bəyəndi", "Liked by %1 and %2 others": "%1 və daha %2 nəfər bəyəndi", "%1 likes": "%1 bəyənmə", "View all %1 comments": "Bütün %1 şərhə bax", more: "daha çox", "Load more": "Daha çox", Share: "Paylaş", "Share on Facebook": "Facebook-da paylaş", "Share on Twitter": "Twitter-də paylaş", "%1 days ago": "%1 gün əvvəl", "%1 hours ago": "%1 saat əvvəl", "%1 minutes ago": "%1 dəqiqə əvvəl", "%1 seconds ago": "%1 saniyə əvvəl", "Liked a while ago": "Yeni bəyənmə" }, uk: { "View on Instagram": "Переглянути на Instagram", Follow: "Стежити", "Liked by %1": "Вподобано %1", "Liked by %1 and %2 others": "Вподобано %1 та ще %2 іншими", "%1 likes": "%1 вподобань", "View all %1 comments": "Переглянути всі %1 коментарів", more: "детальніше", "Load more": "Завантажити ще", Share: "Поширити", "Share on Facebook": "Поширити на Facebook", "Share on Twitter": "Поширити на Twitter", "%1 days ago": "%1 днів назад", "%1 hours ago": "%1 годин тому", "%1 minutes ago": "%1 хвилин тому", "%1 seconds ago": "%1 секунд тому", "Liked a while ago": "Вподобано давно" }, el: { "View on Instagram": "Δες στο Instagram", Follow: "Ακολούθησε", "Liked by %1": "Αρέσει στον %1", "Liked by %1 and %2 others": "Αρέσει στον %1 και σε %2 ακόμα", "%1 likes": "%1 μου αρέσει", "View all %1 comments": "Δες και τα %1 σχόλια", more: "περισσότερα", "Load more": "Περισσότερα", Share: "Μοιράσου το", "Share on Facebook": "Μοιράσου το στο Facebook", "Share on Twitter": "Μοιράσου το στο Twitter", "%1 days ago": "%1 ημέρες πριν", "%1 hours ago": "%1 ώρες πριν", "%1 minutes ago": "%1 λεπτά πριν", "%1 seconds ago": "%1 δευτερόλεπτα πριν", "Liked a while ago": "Like πριν από λίγο" } } }]) }();

Zandvoort vroeger - Zandvoort nu

Bewegende foto's, verlopen van de oude foto naar de huidige foto, de oude foto's hebben verschillende bronnen. Meestal van het Zandvoort Museum zandvoortsmuseum.nl,